Koti Blogi Sivu 152

Pihlajamäki-Seuran johtokunnan kokous

Torstaina 26.1. klo 18 (Huom! aika on muutettu keskiviikosta torstaille)

Aiheena etenkin vuosikokouksen valmistelu: toimintakertomus  ja tilit vuodelta 2005 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006.

Yhtenä asiana seuran sääntöjen uudistaminen.

Tässä Pekka Ollilan ehdotus uusiksi säännöiksi. Vanha sääntöpohja on kadonnut tästä versiosta.

Pihlajamäki-seuran säännöt


1 . § Yhdistyksen nimi on Pihlajamäki-seura r.y. Sen toiminta-alueena on Pihlajamäki lähiympäristöineen ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.


Tarkoitus ja toiminta


2 . § Seuran tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkeä sekä viihtyvyyttä.


Tarkoitustaan seura toteuttaa


1 julkaisemalla omaa lehteä


2 järjestämällä Pihlajamäki-päiviä


3 toimeenpanemalla kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja tutustumiskäyntejä sekä


4 tekemällä aloitteita ja ehdotuksia ja antamalla lausuntoja asuinaluetta koskevista asioista.


3 . § Seuran toimintavuosi on kalenterivuosi.


Jäsenistö


4 . § Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen toiminta-alueella asuva sekä muukin seuran tarkoitusta harrastava henkilö, jonka seuran johtokunta hyväksyy.


Jäseneksi on ilmoittauduttava seuran johtokunnalle tai sen toimihenkilölle. Jäsen on velvoitettu suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.


Kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


Kunniajäseneksi seura saattaa kutsua henkilön tai henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat vaikuttaneet seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.


Johtokunta pitää seuran jäsenistä jäsenluetteloa.

5 . § Jäsenen katsotaan kuuluvan seuraan niin kauan kuin hän kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan ilmoittaa eroavansa seurasta, erotetaan tai kuolee.


6 . § Jäsen voidaan erottaa johtokunnan päätöksellä seurasta, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata sääntöjä tai ei ole maksanut kumpaakaan kahden edellisen vuoden jäsenmaksua.


Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vedota kirjallisesti seuran kokoukseen jättämällä kirjelmänsä mainitussa ajassa johtokunnalle.


Kokoukset


7 . § Seura kokoontuu vuosikokouksen lisäksi johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta.


8 . § Johtokunta kutsuu seuran kokoukset koolle kirjeitse tai lehti-ilmoituksella. Kokouskutsu on jätettävä postiin tai julkaistava viikkoa ennen kokousta.


9 . § Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta muutoksia näihin sääntöihin tai päätöstä seuran purkamisesta.. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.


Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.


10. § Seuran vuosikokous on pidettävä ennen helmikuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.


2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


3 Esitetään seuran vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.


4 Käsitellään seuran tilit ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.


5 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet.

6 Valitaan seuran puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.


7 Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.


8 Käsitellään muut johtokunnan esille ottamat asiat tai seuran jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle tekemät esitykset


Johtokunta.


11. § Seuran toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu ensimmäinen (1.), toinen (2.) ja kolmas (3.) varajäsen, määräytyen järjestys saadun äänimäärän mukaan.


Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa (1/3). Ensimmäisten jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan. Erovuoroista johtokunnan varsinaista jäsentä ei valita välittömästi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.


Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Valitsemisjärjestyksen mukaisesti varajäsen astuu johtokunnan jäsenyydestä eroavan tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä on saapuvilla.


Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta voi asettaa avukseen seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.


Nimenkirjoittajat


12. § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Talous

13. § Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.


Seuralla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuralla on oikeus harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen


14. § Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Lainvoimaisen päätöksen syntymiseksi tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Purkamista koskeva päätös on kuitenkin alistettava vähintään kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen hyväksyttäväksi samanlaisella enemmistöllä annetuista äänistä.15. § Seuran purkautuessa sen jäljellä olevat varat annetaan Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitolle, jonka tulee käyttää niitä seuran tarkoitusperien tukemiseen.


Arkisto luovutetaan Helsingin kaupunginmuseolle.


16. § Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Lähde Kirje hallituksen jäsenille/ag

Pihlajamäki-Seuran johtokunnan kokous

Torstaina 26.1. klo 18 (Huom! aika on muutettu keskiviikosta torstaille)

Aiheena etenkin vuosikokouksen valmistelu: toimintakertomus  ja tilit vuodelta 2005 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006.

Yhtenä asiana seuran sääntöjen uudistaminen.

Tässä Pekka Ollilan ehdotus uusiksi säännöiksi. Vanha sääntöpohja on kadonnut tästä versiosta.

Pihlajamäki-seuran säännöt


1 . § Yhdistyksen nimi on Pihlajamäki-seura r.y. Sen toiminta-alueena on Pihlajamäki lähiympäristöineen ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.


Tarkoitus ja toiminta


2 . § Seuran tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkeä sekä viihtyvyyttä.


Tarkoitustaan seura toteuttaa


1 julkaisemalla omaa lehteä


2 järjestämällä Pihlajamäki-päiviä


3 toimeenpanemalla kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja tutustumiskäyntejä sekä


4 tekemällä aloitteita ja ehdotuksia ja antamalla lausuntoja asuinaluetta koskevista asioista.


3 . § Seuran toimintavuosi on kalenterivuosi.


Jäsenistö


4 . § Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen toiminta-alueella asuva sekä muukin seuran tarkoitusta harrastava henkilö, jonka seuran johtokunta hyväksyy.


Jäseneksi on ilmoittauduttava seuran johtokunnalle tai sen toimihenkilölle. Jäsen on velvoitettu suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.


Kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


Kunniajäseneksi seura saattaa kutsua henkilön tai henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat vaikuttaneet seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.


Johtokunta pitää seuran jäsenistä jäsenluetteloa.

5 . § Jäsenen katsotaan kuuluvan seuraan niin kauan kuin hän kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan ilmoittaa eroavansa seurasta, erotetaan tai kuolee.


6 . § Jäsen voidaan erottaa johtokunnan päätöksellä seurasta, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata sääntöjä tai ei ole maksanut kumpaakaan kahden edellisen vuoden jäsenmaksua.


Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vedota kirjallisesti seuran kokoukseen jättämällä kirjelmänsä mainitussa ajassa johtokunnalle.


Kokoukset


7 . § Seura kokoontuu vuosikokouksen lisäksi johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta.


8 . § Johtokunta kutsuu seuran kokoukset koolle kirjeitse tai lehti-ilmoituksella. Kokouskutsu on jätettävä postiin tai julkaistava viikkoa ennen kokousta.


9 . § Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta muutoksia näihin sääntöihin tai päätöstä seuran purkamisesta.. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.


Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.


10. § Seuran vuosikokous on pidettävä ennen helmikuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.


2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


3 Esitetään seuran vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.


4 Käsitellään seuran tilit ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.


5 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet.

6 Valitaan seuran puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.


7 Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.


8 Käsitellään muut johtokunnan esille ottamat asiat tai seuran jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle tekemät esitykset


Johtokunta.


11. § Seuran toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu ensimmäinen (1.), toinen (2.) ja kolmas (3.) varajäsen, määräytyen järjestys saadun äänimäärän mukaan.


Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa (1/3). Ensimmäisten jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan. Erovuoroista johtokunnan varsinaista jäsentä ei valita välittömästi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.


Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Valitsemisjärjestyksen mukaisesti varajäsen astuu johtokunnan jäsenyydestä eroavan tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä on saapuvilla.


Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta voi asettaa avukseen seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.


Nimenkirjoittajat


12. § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Talous

13. § Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.


Seuralla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuralla on oikeus harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen


14. § Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Lainvoimaisen päätöksen syntymiseksi tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Purkamista koskeva päätös on kuitenkin alistettava vähintään kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen hyväksyttäväksi samanlaisella enemmistöllä annetuista äänistä.15. § Seuran purkautuessa sen jäljellä olevat varat annetaan Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitolle, jonka tulee käyttää niitä seuran tarkoitusperien tukemiseen.


Arkisto luovutetaan Helsingin kaupunginmuseolle.


16. § Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Lähde Kirje hallituksen jäsenille/ag

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous pidettiin 8.2.2006 klo 18.00 Pihlajamäen nuorisotalolla. Kokouksessa esitettiin Seuran toimintakertomus ja tilit vuodelta 2005, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006 sekä vahvistettiin syyskokouksessa tehdyt johtokunnan jäsenten vaalit (puheenjohtaja Vesa Koskela, uudet jäsenet Sampsa Lommi, Miina Kajos ja Riitta Sivonen).

Pihlajamäki-Seura ry

PL 18, 00711 Helsinki

___________________________________________________________

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous 8.2.2006

Nuorisotalolla klo 18.00
Ehdotus työjärjestykseksi1. Kokouksen avaus varapuheenjohtaja Tapani Puska2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vuosikokouksesta on ilmoituksen oltava esillä viikkoa ennen kokousta.


4. Hyväksytään työjärjestys


5. Esitetään Seuran toimintakertomus vuodelta 2005


6. Esitetään Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 20067. Esitetään Seuran tilipäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2005. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.8. Esitetään talousarvio vuodelle 2006. Jäsenmaksu ollut 5 E henkilöjäsenille ja 20 E yhteisöille. Pysyväisjäsenyys maksaa myös 20 E.9. Vahvistetaan syyskokouksessa tehdyt johtokunnan jäsenten vaalit:

Puheenjohtaja Vesa Koskela, uudet jäsenet Sampsa Lommi, Miina Kajos, Riitta Sivonen.10. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat vuodeksi 2006.11. Muut esille tulevat asiat.Johtokunta

 

Pihlajamäki-seuran hallitus

Postiosoite:
Pihlajamäki-seura ry
c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3 A
00710 Helsinki

Sähköposti:
pihlajamakiseura(at)gmail.com

Hallitus 2020

Ulla Artte
Laila Karelius
Antti Karjalainen
Sampsa Lommi
Ritva Malmström
Hanna-Mari Mikkonen
Milja Parviainen, puheenjohtaja
Johanna Saarinen
Päivi Seikkula
Merja Wirman

Varajäsenet:

Taneli Saari
Leena Honkonen
Mikael Niku


Hallitus 2019

Ulla Artte
Laila Karelius
Sampsa Lommi
Ritva Malmström
Hanna-Mari Mikkonen
Milja Parviainen, puheenjohtaja
Johanna Saarinen
Päivi Seikkula
Pirjo Veijalainen
Merja Wirman

Varajäsenet:

Lena Elfving
Katariina Kirjavainen
Mikael Niku

Hallitus 2018

Ulla Artte, puheenjohtaja
Laila Karelius
Ritva Malmström
Hanna-Mari Mikkonen
Milja Parviainen
Johanna Saarinen
Päivi Seikkula
Pirjo Veijalainen
Merja Wirman

Varajäsenet:

Katariina Kirjavainen
Marjatta Lehtinen
Mikael Niku

 

Pihlajamäki goes Blues – Esiintyjät

Melrose

Esiintyjät

Bluesit järjestetään taas 6.6.2015! Lauteille kipuavat:

Melrose

Tämä trio ei esittelyjä kaipaa, mutta ylpeänä esittelemme:Tokela (laulu-kitara), Jami (rummut) ja Roger (basso). He muodostavat todennäköisesti maan kovimman live-kombon, joka on vuodesta 1981 asti tahkonnut rockia ja rockabillyä peräksi antamattomalla otteella. Tänä vuonna julkaistu Got it made, ensimmäinen albumi 13 vuoteen, todistaa, että Melrose on yhä ja aina must.

Frank Zappa Memorial Pancake Breakfast feat. Honey B. & Kuloniemi

FZMPB


Kulttuuritapaus isolla K:lla zappaa Pihliksen uuteen uskoon. Harvakseltaan esiintyvä yhdeksänhenkinen orkesteri, mukanaan vierailevat bluestaiturit Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi, tarjoaa jotain mitä Kiillepuistossa ei vielä ole nähty. Psykedeelistä ihanuutta ja mahtavaa outoutta tribuuttina Frank Zappalle.

Robbie Hill

ROBBIE13 new

Blues-sensaatio. Näillä sanoilla on kuvattu Pihlajamäessä asuvaa Skotlannin lahjaa Suomen blueskansalle. 29-vuotias kitaristi-laulaja on energinen viihdyttäjä, joka bändinsä kanssa esittää laajan valikoiman omaperäisiä tulkintoja bluesklassikoista. Robbie Hillin debyyttialbumi Price To Pay (2013) on saanut hyvän vastaanoton kansainvälisissä bluespiireissä. Lue artistihaastattelu.

Frim Fram feat. Seppo Luusalo

FrimFram ja Luusalo

Aiemmin paljon yhteistyötä tehneet muusikot lyövät ensimmäistä kertaa taitonsa yhteen triona. Suomen parhaaksi jazzlaulajaksi valittu kitaristi Juki Välipakka, saksofonisti Sirpa Suomalainen ja huuliharpisti-laulaja Seppo Luusalo loihtivat letkeää bluesia. Vierailijana lavalla nähdään Sepon musikaalinen opaskoira Ärri.

 

Kuvan tuominen

Kaikki kuvat sijaitsevat palvelimella Mediavarastossa. Kun muokkaat dokumenttia tekstieditorissa ja haluat lisätä tekstiin kuvan, vie kursori siihen kohtaan tekstikenttää, mihin haluat kuvan ilmestyvän. Voit ladata kuvan tekstiisi Mediavarastossa jo olevista kuvista yksinkertaisesti selailemalla kansioita ja  klikkaamalla kuvan otsikkoa ja painamalla sen jälkeen taulun OK -nappulaa. Voit myös tuoda uuden kuvan Mediavarastoon.

1) Klikkaa tekstieditorin Lisää kuva -kuvaketta (ks. Tekstin tuottaminen). Näkyviin ilmestyy taulu, jossa näkyvät palvelimella olevan Mediavaraston kuvakansiot kansiossa Image Root.

2) Klikkaa auki kansio, jonka nimi on tapahtumat, jos olet lähettämässä tapahtumaa. Jos teet uutista, avaa auki kansio nimeltä uutiset.

HUOM! On tärkeää, että avaat oikean kansion ennen kuvan siirtämistä, muuten kuvat tallentuvat väärään kansioon palvelimella!

3) Kun oikea kansio (kuvassa uutiset) on auki, hae kuva omalta koneeltasi klikkaamalla painiketta Browse/Selaa. Muistathan, että kuvan tulee olla jpg-, gif– tai png-muotoinen. Mielellään sen tiedostokoko ei ole kovin suuri (alle 500 K). Sen nimessä ei saa olla välilyöntejä eikä ääkkösiä. Voit nimetä sen uudestaan kohdassa Nimeä kuva

4) Kun olet paikantanut kuvan, klikkaa sen otsikkoa. Sen tiedostopolku ilmestyy Lataa-tekstikenttään. Klikkaa painiketta Lataa.

5)  Nyt kuvan tiedostonimi on ilmestynyt Uutiset -kansioon. Kun klikkaat kuvan nimeä, ilmestyy sen uusi tiedostopolku taulun keskivaiheille (Kuvan osoite (URL):) ja oikeassa pikkuikkunassa näkyy sen esikatselukuva.

HUOM! Nykyisessä versiossa ei voi säätää kuvan kokoa numeerisesti pikselin tarkkuudella kohdassa Muuta kuvan koko, eli ko. toiminto taulussa ei toimi. Jatkossa asiaan on tulossa parannus.

6) Lopuksi määritä kuvan sijainti sivulla kohdassa Kuvan sijoittelu. Hyvä perusasetus on ”left”, jolloin kuva asettuu vasempaan reunaan ja teksti kiertää sitä oikealta. Kuvan kehyksen leveys (border) –määritys tekee kuvalle reunan.

7) Kannattaa määrittää myös ”tyhjää” kuvan ympärille muutaman pikselin verran kohdassa Kuvan välistys. Lopuksi paina OK.

Tekstin tuottaminen

Tekstieditorissa on tavallisimmat muotoilut (kuvan numerot vastaavat toimintoja).

HUOM! Varsinainen undo/peruuta –näppäin puuttuu. Kun haluat peruuttaa tekemisesi, käytä näppäinkomentoa ctrl+Z. On myös hyvä tallettaa usein. Menetät myös kaikki tekemäsi muutokset, jos suljet selaimen tai käytät selaimen back/Takaisin -näppäintä tallentamatta ensin.

1) Fontin muotoilut

2) Tekstin keskittäminen

3) Listojen tekeminen

4) Kappaleiden sisennykset

5) Tekstin että sen taustan värien määritykset. Erityisesti värejä kannattaa käyttää varoen.

6) Horisonttiviivaa on hyvä käyttää erottamaan tekstin osia erityisesti tavallisilla sivuilla, joiden sisältö ei jakaudu automaattisesti useille sivuille tai artikkeleiksi kuten uutissivuilla.

7)  Linkin tekeminen. Voit tehdä kahdenlaisia linkkejä: suoria ja piilotettuja. Suora linkki ja sähköpostiosoite aktivoituu, kun kirjoitat tai kopioit (ctrl+C ja ctrl+V) sen normaalisti tekstiin ja painat sen jälkeen enteriä. Nyt osoite on näkyvissä tekstissä linkkinä.

Jos haluat piilottaa pitkän linkkiosoitteen johonkin sanaan, toimi seuraavasti.

• Avaa toisessa selainikkunassa se sivu, jonne haluat tehdä linkin. Kopioi osoite selaimen osoiteri-villä toiminnolla ctrl+C. Linkkiosoite on nyt leikemuistissa.

HUOM! Sivuston sisäinen linkki tehdään niin, että kopioidaan vain osoite kohdasta index asti. Eli kun osoite näyttää seuraavalta, kopioi index-sanaa seuraava osa osoitteesta:
index.phpoption=content&task=view&id=26&Itemid=151
Tämä siksi, että jos sivusto joskus siirretään toiselle palvelimelle, sisäiset linkkiosoitteet toimivat siirron jälkeenkin!

• Kirjoita ja maalaa sana, johon haluat piilottaa linkin. Esimerkiksi Lisätietoja.

• Klikkaa tekstieditorin linkkitoimintokuvaketta. Liitä kohtaan URL kopioimasi osoite (Ctrl+V). Jos haluat sivun aukeavan uudessa selainikkunassa, muokkaa linkkiä html-tilassa seuraavasti. Klikkaa html-kuvaketta 10.  Etsi linkin kohta koodista (tunnistat sen a href -tagista). Lisää linkkiosoitteeseen target=”_blank” -määre:
<A href=”http://www.helka.net” target=”_blank”>Lisätietoja</A>

• Talleta.

8)  Kuvan lisääminen (ks. Kuvan tuominen)

9)  Taulukon tekeminen.

• Klikkaa taulukkokuvaketta 9. Määritä kohtaan Rows taulukon rivien määrä ja kohtaan Cols pystysarakkeiden määrä.

• Määritä leveydeksi joko 100 %, jolloin taulukko muotoutuu automaattisesti käytettävissä olevan tilan mukaan. Jos haluat määrittää taulukon koon tarkasti, se voi olla leveydeltään maksimissaan noin 430 pikseliä, mikäli on kyse uutisesta, ja noin 570 pikseliä, mikäli on kyse tavallisesta sivusta, jolloin ei tarvitse ottaa huomioon oikeanpuoleisen palstan vaatimaa tilaa (mikäli on määritetty, että tavallisten sivujen näkymässä oikeaa palstaa ei näy). Kokeilemalla voit varmistaa, onko taulukko oikean kokoinen.

• Alignment kannattaa olla left, jolloin teksti keskittyy vasempaan reunaan.

• Cell Spacing voi olla 2 tai enemmän: sillä saadaan ilmaa taulukon.

HUOM: Taulukon muotoileminen myöhemmin onnistuu vain html-näkymässä.  Mikäli haluat esimerkiksi poistaa solujen näkyvät reunat, talleta sivu, ja mene sen jälkeen html-näkymään ( <>-painike). Kun näet koodissa kohdan <TABLE cellSpacing=4 cell-Padding=2 width=”100%” align=left border=1>,  muuta border- määrite nollaksi: border=0.

10)  html-koodin muokkaaminen. Voit muokata html-koodia klikkaamalla näppäintä 10. Muokkaa vain mikäli osaat. Koodia muokatessa kannattaa aina kopioida ensin koko koodi vaikka Notepad-ohjelmaan työpöydälle, jolloin se on sieltä palautettavissa.

html-koodin vieressä olevia I- ja P-painikkeita ei käytetä.

11)  Tekstieditorin voi suurentaa tarvittaessa omaksi erilliseksi ikkunakseen näppäimellä 11. Kun muotoilut on tehty, ikkuna vain suljetaan yläkulman ruksista. Kaikki muutokset ovat päivittyneet myös varsinaiseen editoriin, jonka jälkeen sivu pitää normaalisti tallentaa.

Huom! Tämä tekstieditori on suunniteltu toimivaksi Internet Explorer -sealimella. Mikäli käytät jotain muuta selainta, ota yhteyttä Helkan ylläpitoon.

Rekisteröityminen

Jos haluat lähettää kaupunginosasi kotisivuille ilmoituksen jostain tapahtumasta Tapahtumapalstalle tai uutisen Uutissivuille, sinun tulee ensin rekisteröityä (mikäli sinulle ei ole annettu vielä tähän tarvittavia tunnuksia ylläpidosta).

HUOM! Tarvitset tunnukset vain jos haluat lähettää uutisia ja tapahtumia sivuille. Ilmoituksia ja keskusteluviestejä voi lähettää rekisteröitymättäkin.

Tapahtuman lisääminen (sama koskee Uutista).

1) Klikkaa ensin siis Lisää tapahtuma -linkkiä vasemmassa reunassa.

2) Saat eteesi ohjeen, jossa sinulle kerrotaan, että sinun täytyy ensin rekisteröityä. Noudata ohjeita, eli klikkaa tekstin sanalinkkiä, jossa lukee rekisteröityä.

3)  Nyt voit täyttää rekisteröitymislomakkeen kentän. Anna oikea nimesi, keksi itsellesi tunnus ja anna käytössäsi oleva sähköpostiosoite. Tunnuksen tulee olla sellainen, jonka muistat jatkossakin, kun haluat lähettää materiaalia kotisivuille.

Sähköpostiosoite tarvitaan, sillä järjestelmä lähettää automaattisesti salasanan antamaasi osoitteeseen. Sinun täytyy ehkä odotella joitakin minuutteja ennenkuin salasana on saapunut postiisi.

4) Kun olet saanut sähköpostiosoitteeseesi lähetetyn salasanan, voit kirjautua sivun alareunassa olevassa Kirjautumislomakkeessa (anna tunnus ja salasana). Nyt voit klikata Lähetä Tapahtuma -linkkiä (jos haluat lähettää ilmoituksen jostain tapahtumasta).

Pikaohjeet sisällöntuottamista varten

Kotisivuja voi lukea rekisteröitymättäkin.  Keskustelu- ja Ilmoituspalstalle voi lähettää viestejä kuka vain.

Mutta jos haluat lähettää omia uutisia ja tapahtumia kotisivuille, sinun täytyy rekisteröityä käyttäjäksi ja kirjautua sen jälkeen näillä tunnuksilla. Muuten et rekisteröitymistä tarvitse.

Rekisteröitymällä voit omalta osaltasi vaikuttaa kotisivujen sisältöön. Kotisivujen ylläpito tarkistaa uutisen ja tapahtuman ennen kuin se julkaistaan.

Seuraa ohjeita:

    * Ohjeita rekisteröitymiseen
    * Ohjeita tekstin tuottamiseen
    * Ohjeita kuvien lisäämiseen

Ohjeet täydentyvät, sitä mukaa kun ohjelmiston käyttöversiota uudistetaan ja puutteita korjataan.

Pihlajamäen palvelut

org_1194767507_kesa-akatemia.jpg
org_1194767507_kesa-akatemia.jpg

Näille sivuille on koottu tietoja Pihlajamäen palveluista.

Yritykset ja yhteisöt -osio vie paikallisten yritysten kotisivuille tai kertoo yhteystiedot.

Virastot-osiosta selviää, millaisia julkishallinnon palveluita Pihlajamäessä on mm. lapsiperheille, nuorille ja eläkeläisille.

Julkinen liikenne -osio paljastaa, että Pihlajamäessä pärjää mainiosti ilman omaa autoa.

Myös monet yhdistykset tarjoavat palveluja: on kahviloita, harrastuksia ja koulutuksia. Näiden tiedot löydät sivun vasemman laidan Yhdistykset-valikosta.

Koululaisten kesäakatemiassa 4.-8.6.2007 kiipeiltiin seikkailumetsässä. Koululaisten kesäohjelman järjestivät yhdessä Leikkipuistot Maasälpä ja Salpauselkä, Pihlajamäen nuorisotalo, Malmin seurakunta sekä Lähiöprojekti.

 

 

Jos huomaat tiedoissa puutteita tai virheitä, ilmoitathan niistä suoraan ylläpitäjille sivun yläosan palaute-painikkeen kautta.