Asemakaavaa muutetaan Johtokiventiellä

394

Tontti 38029/2 on pysäköintitontti, jota ei käytetä, koska viereisellä asuintontilla olevat autopaikat ovat riittävät. Tontilla on jonkin verran hyväkuntoista puustoa. Tontin eteläpuolista puistoaluetta ei ole rakennettu puistoksi eikä sillä ole kasvillisuutta. Tontit 38031/2 ja 38036/3 on asuinkäytössä. Tontin 38031/1 itäreunassa oleva erittäin jyrkkä kallioseinämä rajaa aluetta voimakkaasti.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1984, 1988 ja 1989. Voimassa olevissa asemakaavoissa tontti 38029/2 on autopaikkojen korttelialuetta (LPA), tontti 38031/2 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), jonka tehokkuusluku on e=0,6 ja korkein sallittu kerrosluku neljä. Näiden tonttien välissä on pieni puistoalue (VP). Tontti 38036/3 on asuinkerrostalojen aluetta (AK), jonka kerrosala on merkitty lukusarjana 11 250 +500. Ensimmäinen luku osoittaa suurimman sallitun asuntokerrosalan neliömetreinä ja jälkimmäinen luku edellisen lisäksi sallitun liike- ja työtilojen määrän. Korkein sallittu kerrosluku on neljä.

Tavoitteena on, että tontista Johtokiventie 1a:ssa, sen eteläpuolisesta puistoalueesta sekä osasta tonttia Johtokiventie 1:ssä muodostetaan uudet asuintontit. Alueelle suunnitellaan asuintaloa, jonka kerrosluku vaihtelee välillä kahdesta viiteen. Rakennus on viisikerroksinen tontin pohjoisosassa (Pihlajamäentien päässä) ja kaksikerroksinen tontin eteläpäässä. Johtokivenpolku kulkee tonttien välistä. Johtokiventie 2:n pysäköintinormia pienennetään ( 1 autopaikka/105 kerrosneliömetriä muutetaan 1 autopaikka/ 120 kerrosneliömetriä).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 23.11.–11.12.2009:
* kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4.krs
* Viikin kirjaston lehtisalissa, Viikinkaari 11
* www.hel.fi/ksv (kohdassa ”Nähtävänä nyt”).

Kaavan valmistelija on tavattavissa Viikin kirjaston lehtisalissa 25.11.2009, klo 17.00–19.00 sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen viimeistään 11.12.2009 kirjallisesti osoitteeseen:

Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
tai faksi: 310 37378
tai sähköposti: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2009 lopussa.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään (tarvittaessa) viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vuonna 2010.