Pihlajamakiseura

Pihlajamäki-seuran lausunto Pihlajamäen postipalveluista

Arvoisa Itella Viestinvälityksen johtaja Kari Kivikoski,

Pihlajamäki-seura haluaa tuoda julki tyytymättömyytensä Pihlajamäen postipalveluiden tämänhetkiseen tilaan. Kuten tiedätte, Pihlajamäestä lakkautettiin itsenäinen posti vuonna 2008. Postipalvelut siirtyivät K-market Pihlajistoon yrittäjän hoidettavaksi. Postin ja kyseisen yrityksen sopimuksen purkautuessa joulukuussa 2008 Pihlajamäen postipalvelut ovat olleet toistaiseksi Malmilla.

Pihlajamäki-seura vastusti jo vuonna 2006 johtaja Raimo Anttoselle osoittamassaan kirjeessään jyrkästi postipalvelujen siirtämistä yrittäjien vastuulle. Yhtenä tärkeänä perusteena vastustukselle oli pelko postipalveluiden jatkuvuudesta: olimme huolissamme siitä, että asiamiespostimalliin siirryttäessä postipalveluja uhkaa loppuminen, mikäli postitoiminnan haltuunsa ottanut yrittäjä vaihtuu tai jos yrittäjä haluaa jostain syystä luopua postitoiminnasta. Viime vuoden aikana tapahtuneet muutokset osoittavat, että huolemme oli enemmän kuin perusteltu.

Koska oma postipiste Graniittitieltä on lakkautettu, toivomme Postin/Itellan kiinnittävän nyt erittäin suurta huomiota Pihlajamäen alueen postipalveluita koskeviin neuvotteluihin, jotta postipalvelut saadaan jälleen lähemmäksi pihlajamäkeläisiä. Pihlajamäki-seuran ensisijainen toive on saada postipalvelut takaisin Pihlajamäkeen, mieluiten ostoskeskuksen yhteyteen. Toivomme postin kuuntelevan alueen yrittäjiä ja ottavan heidän näkökohtansa huomioon, jotta kaikkia osapuolia – ja pihlajamäkeläisiä postiasiakkaita – tyydyttävä ratkaisu löydetään.

Mikäli Pihlajamäen yrittäjistä ei yhteistyökumppania mitenkään löydy, voisi myös lähialueille sijoitettu asiamiesposti olla hyvä ratkaisu, kunhan asiamiesposti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä. Onko esimerkiksi Viikissä sijaitsevan Prisma-keskuksen mahdollisuuksia kysytty tällaista ajatellen? Prisma-keskus tyydyttäisi paitsi pihlajamäkeläisiä, myös pihlajistolaisia ja todennäköisesti viikkiläisiä paremmin kuin nykyiset postijärjestelyt. Viikin nykyistä asiamiespostia Valintataloa tai muutakaan toimipistettä Viikin Latokartanosta emme voi kannattaa, koska kulkuyhteydet sinne ovat pihlajamäkeläisille jalankulkijoille ja julkisen liikenteen asiakkaille huonot.

Pihlajamäki-seura ei voi missään nimessä hyväksyä postipalvelujen pysyvää siirtoa Malmille, vaan katsoo, että Pihlajamäki asukkaineen ansaitsee kasvavana ja kehittyvänä kaupunginosana joko oman postipalveluja tarjoavan toimipisteensä tai toimipisteen alueen välittömästä läheisyydestä.

Helsingisä 22.6.2009

Tuomas Työrinoja
Pihlajamäki-seuran puheenjohtaja
050-5673402
tuomas.tyorinoja[at]gmail.com

Björn Wiemers
Pihlajamäki-seuran johtokunnan jäsen

Lausunto ostoskeskuksen eteläosan asemakaavamuutoksesta kaupunkisuunnitteluvirastolle

Pihlajamäki-Seura on tutustunut Pihlajamäen ostoskeskuksen etäläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviontisuunnitelmaan. Kantanaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Pihlajamäki-Seura toteaa toivovonsa, että asemakaavan muutosluonnosta valmistellaan esitetyn pelkän VE1:n asemasta sekä VE1:n että VE2:n perusteella. Seura ei ota tässä vaiheessa kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta, mutta katsoo, että VE2:sta ei ole järkevää pudottaa tässä vaiheessa suunnittelua pois.

Pihlajamäki-Seura perustelee kantaansa sillä, että ostoskeskuksen asemakaavan muutos on tärkeä hanke koko kaupunginosan tulevaisuudelle. Asemakaavan muutoksilla voidaan vaikuttaa niin ostoskeskuksen viihtyvyyteen, elinkelpoisuuteen kuin kaupunginosalle keskeisen alueen arkkitehtoniseen ilmeeseen. Vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista tarvitaan nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa, jotta vastuullisia päätöksiä voidaan tehdä.

Seura toivoo myös selkeyttä siihen, kuinka VE1 ja VE2 vaikuttavat ostoskeskuksen nykyisten yrittäjien toimintaan. Lisäksi seura toivoo, että asian osalliksi lisätään maanomistajien, yrittäjien ja asukkaiden lisäksi myös ostoskeskuksen uuden osan osakkeenomistajat, joita ei oltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittu.

Seura pitää ostoskeskusalueen kehittymistä tärkeänä, ja toivoo että kaavoituksessa löydetään sellaiset ratkaisut, jotka ovat kaikille asianosaisille hyväksyttäviä, jotta ei käy niin, että ostoskeskuksen kehittämiseksi ei tehdä mitään.

Vesa Koskela, puheenjohtaja

Tuomas Työrinoja, sihteeri

Pihlajamäen suojelukaavasta lausunto 1.3.2006

Pihlajamäki-Seura on antanut Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Pihlajamäen suojelukaavasta. Suojelukaava on rajattu koskemaan niitä Pihlajamäen alueita, jotka olivat mukana professori Olli Kivisen suunnittelemassa asemakaavassa vuodelta 1959.

Pihlajamäki-Seuran mukaan suojelukaava takaa lähiön ilmeen säilymisen alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitelman mukaisena: avarana, luonnon omia linjoja seuraavana ja luonnonläheisenä. Kokonaisuuden kannalta, pienistä varauksista huolimatta se nähdään myönteisenä kehityksenä.

Seura olisi kuitenkin mielellään nähnyt, että alkuperäisessä suojelusuunnitelmassa mukana olleet Pihlajamäentien eteläpuoleiset alueet, mm. Porraskalliot (ruotsiksi Stallberget), sekä Pihlajiston koulu ympäristöineen (joka vuoden 1971 asemakaavassa sisälsi myös uimahallin) olisivat olleet mukana suojelusuunnitelmassa.

Tällä hetkellä käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa suojelun ulkopuolelle on jätetty Pihlajanmäentien eteläpuolella oleva alue ja Pihlajiston ala-asteen alue (Pihlajamäki-Seuran mukaan ne pitäisi olla mukana) sekä Pihlajamäen ala-asteen ja Helsingin Uuden yhteiskoulun alueet (suojeltu muulla tavalla). Myös ostoskeskuksen, Rapakiventien ja Vuolukiventien uudemmat (1960-luvun jälkeen rakennetut) talot jäävät suojelusuunnitelman ulkopuolelle. Lisärakentamista sallittaneen Kiilletien pysäköinti-alueilla.

Pihlajamäki-Seura
PL 18, 00711 Helsinki

___________________________________________________________

 

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100 00099

Lausunto

Lausunnon antaja: Pihlajamäki-Seura ry

Asia: Pihlajamäen suojelukaavan asemakaavaluonnos Kslk 2004-843 18.1.2006

Pihlajamäki-Seura arvostaa sitä, että Helsingin kaupunki esittää professori Olli Kivisen vuonna 1959 esittämien suuntalinjojen mukaisesti rakennetun Pihlajamäen suojelemista suojelukaavalla. Mielestämme suojelukaava takaa lähiön ilmeen säilymisen alkuperäisen suunnitelman mukaisena: avarana, luonnon omia linjoja seuraavana ja luonnonläheisenä. Se myös takaa sen, että alueen arkkitehtoninen ilme säilyy tuleville vuosikymmenille.

Pihlajamäki-Seuran mielestä suojelukaavan olisi kuitenkin pitänyt sisältää myös alkuperäisessä suojelukaavasuunnitelmassa, esim. Kslk 2004-843 1.3.2005, mukana olleet Pihlajamäentien eteläpuolella olleet alueet, sekä alkuperäiseen Pihlajamäkeen kuuluneet kerrostalot että ns. Porraskalliot, ruotsiksi Stallberget. Pihlajamäki-Seura muistuttaa, että Porraskalliot ovat osa Pihlajamäen arvokkainta luontoa ja ne ovat myös maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaat.

Myös Pihlajiston koulu ympäristöineen oli mukana alkuperäisessä suojelukaavasuunnitelmassa. Vaikka koulu ei kuulu professori Kivisen alkuperäiseen Pihlajamäki-suunnitelmaan, sen mukaan ottaminen suojelukaavaan olisi perusteltua. Koulun alueella on mm. rauhoitettu vaahtera ja Pihlajamäki-Seura painottaa, että alueen alkuperäisessä asemakaavassa koulun pohjoispuolella oli uimahalli, josta on jo olemassa arkkitehti Sulo Savolaisen luonnospiirustukset.

Kaavaan sisältyy myös taloyhtiökohtaisia korjausohjeita, jotka ovat herättäneet huolestumista. Ohjeissa on kuitenkin mielestämme annettu tarpeeksi vaihtoehtoja valittavaksi. Jo tällä hetkellä monet taloyhtiöt ovat korjauksissa noudattaneet vastaavia ohjeita. Kaupunginsuunnitteluviraston arkkitehdit ovat varanneet aikaa keskusteluille taloyhtiöiden edustajien kanssa suojelukaavan vaikutuksista. Mielestämme tämä on erinomaista asukkaiden ja virkamiesten välistä yhteistyötä.

Suojelukaava-alueelle on Kiilletien alueelle lisätty kuusi atrium-tyyppistä 2-kerroksista asuinrakennusta. Pihlajamäki-Seuralla ei ole mitään asuinrakennuksia vastaan, koska ne suurelta osin on rakennettu hoitamatta jätetylle tonttialueelle. Pihlajamäki-Seura kuitenkin edellyttää, että jos ko. talot alueelle rakennetaan, niistä rakennetaan sellaisia, että ne tyyliltään sopivat jo olemassa oleviin rakennuksiin. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla niillä taloyhtiöillä, joiden asukkailla on ollut oikeus pitää autonsa ko. tonteilla, tulee saada nykyisten säännösten edellyttämä määrä autopaikkoja.

Arkkitehtuurin kulttuuripolku on mielenkiintoinen lisä suojelukaavaan. Kulttuuripolkuun liitettävistä vanhemmista kulttuurikohteista sekä luontokohteista pitäisi neuvotella Pihlajamäki-Seuran kanssa, koska alueella on erittäin runsas vanha kulttuurihistoriallinen, maisemiin ja luontoon liittyvä perintö.

Kunnioittaen

Helsingissä 1.3.2006

Pihlajamäki-Seura ry, johtokunta
Aune Greggas, Pirjo Veijalainen siht., Vesa Koskela pj.


Mielipide Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelman luonnoksesta 2013-2023

Pihlajamäki-seura on pääosin tyytyväinen Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan aluesuunnitelmaluonnokseen, joka valmistuttuaan tulee olemaan rakennusviraston työväline katu- ja puistoverkostojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä.

Koska aluesuunnitelma on ensimmäinen laatuaan ja koska sitä laadittaessa on käytetty monia eri lähteitä, niin on selvä, että se hajanainen ja sisältää jonkin verran epätarkkuuksia. Puutumme lausunnossamme epätarkkuuksiin, koska todennäköisesti tulevaisuudessa eri tahot käyttävät valmista aluesuunnitelmaa lähteenä eri tarkoituksiin.

Aluesuunnitelmaluonnoksen kannessa ei kerrota, mille vuosille aluesuunnitelma tehdään. Johdannossa sivulla 3 puhutaan vuosista 2013-2023, kun taas esim. sivun 32 väliotsikoinnissa puhutaan ”Luonnonhoidon toteutusohjelma 2013-2022”. Aluesuunnitelman aiemmissa suunnitteluvaiheissa on puhuttu vuosista 2012-2022. Koska aluesuunnitelmanluonnoksen esitteessä on mainittu kymmenvuotiskausi 2013-2023, niin ehkäpä se on oikein, vaikka se sisältääkin yksitoista vuotta. Selkeyden vuoksi olisi kuitenkin hyvä aluesuunnitelman nimeen lisätä vuosiluvut ja puhua läpi suunnitelman samasta ajankohdasta.

Suunnittelualueen rajauksessa ja yleiskuvauksessa sivulla 4 kerrotaan Pihlajamäen kohdalla seuraavaa: ”Pihlajamäen alue rakentui pääosin vuosina 1959-1965 ollen ensimmäisiä aluerakennuskohteita ja samalla ensimmäisiä betonielementtirakentamisen kohteita Suomessa.” Koska tämä luonnehdinta on nykyiseen verrattuna hyvin rajattu alue, niin on ehkä syytä muuttaa Pihlajamäen yleiskuvausta jollain tavalla vastaamaan vuoden 2012 todellisuutta. Käsittäähän aluesuunnitelma koko nykyisen Pihlajamäen. Todellisuudessa vuosien 1959-1965 Pihlajamäki on suunnilleen puolet nykyisestä Pihlajamäestä niin pinta-alaltaan kuin väkiluvultaankin, joten ei ole mitään syytä viestittää aluesuunnitelmankaan kautta rajoittunutta Pihlajamäki-kuvaa.

On hyvä, että aluesuunnitelmaluonnoksessa sivuilla 63-65 on myös arvioitu ja esitetty eri hankkeiden rahoitustarve. Toisaalta johdannossa sivulla 3 mainitaan, että suunnitelmaa toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tärkeää on siis se, että määrärahoja on riittävästi käytössä, jotta alueelle saadaan luotua tavoitteena oleva turvallinen, kestävä, toimiva, viihtyisä ja esteetön ympäristö.

Rahoitustarve-osiossa sivuilla 63-65 kaikki kohteet ovat kannatettavia, mutta pidämme erittäin hyvänä ja tärkeänä, että katujen kohdalla Liusketien jalkakäytävä saadaan kuntoon sekä portaiden peruskorjaukset tehdään. Hyvä, että Maasälvänpuiston reitti uudisrakennetaan. Viheralueista haluamme poimia tärkeinä Leikkipuisto Maasälvän ja Leikkipuisto Salpausselän peruskorjaukset sekä Vantaanjoen varren oleskelualueen rakentamisen. Kunnostuskohteissa tärkeitä ovat mm. Johtokivenkujan kunnostus sekä Nuorisopuiston frisbeegolfalueen kunnostus.

Kalusteiden ja varusteiden kohdalla sivulla 21 kerrotaan: ”Pihlajamäen alueella on alun perin käytetty Lehtovuoren penkkimallia. Historiallisesti merkittävillä paikoilla (esim, arkkitehtuuripolun varrella) olisi syytä harkita tämän mallin käyttöä myös jatkossa.” Pihlajamäki-seura toivoo, että asiaa ei vain harkittaisi, vaan että Lehtovuoren penkkimallia myös käytettäisiin ainakin arkkitehtuuripolun varrella. On myös tärkeää, että arkkitehtuuriipolun opastetaulut pidetään kunnossa.

Toiminnalliset alueet -otsikon alla sivulla 18 lukee: ”Alueen ylpeys on Savelassa sijaitseva Nuorisopuisto, jossa on mm. skeittialue, tyttöjen puisto…”. Koska tässä puhutaan paikasta, joka on nimetty Pihlajamäen nuorisopuistoksi, niin ehkä puiston oikea nimi olisi syytä näkyä, jotta lukija hahmottaa, mistä on kysymys. Ehkä viisainta olisi mainita, että Pihlajamäen nuorisopuisto sijaitsee Pihlajamäen ja Savelan rajamailla tai jos se sijaitsee selkeästi jommalla kummalla puolella, niin luonnollisesti tarkastuksen jälkeen voi kirjoittaa sen, jonka puolella se sijaitsee.

Kartassa Suunnittelualueeseen kuuluvat viheralueet on yksi nimitys, jota on hyvin vaikea hahmottaa etenkin jos sen nimi on tekstissä ilman karttaa (niin kuin usein myös on). Numeron 29 alueen nimi on ”Pihlajamäentien puistometsä”, joka ei välttämättä kerro kenellekään mitään. Kyse on Pihlajamäentien etelä- tai itäpuolisista kallioisista metsäalueista, jonka yksi kohta tunnetaan Porraskalliona. Koska muidenkin alueiden nimityksissä on käytetty ilmansuuntia ja koska metsä ei ole tien päällä, niin on ehkä syytä jotenkin tarkentaa alueen nimitystä käyttäen ilmansuuntia. Tai muita selkeämpiä nimivaihtoehtoja voisivat olla ”Porraskallion puistometsä”, ”Pihlajamäentien itäpuolisen kainalon puistometsä” tai ”Johtokiven alueen puistometsä”. Koska kalliolta on hyvät ja laajat näköalat, laajan kallioalueen voisi nimetä uudelleen nimellä ”Pihlajamäen näköalakallio”, jolloin numeron 29 alue voitaisiin nimetä termillä ”Pihlajamäen näköalakallion puistometsä”. Tämä nimitys olisi parempi, koska Porraskallio kuvaa vain laajan kallioalueen reunaa louhinnan aikaansaamine portaineen, mutta upeita näköaloja moniin eri suuntiin voi nähdä hyvin monelta kohdalta kalliota.

Aiemmin on laadittu Pihlajamäki-Pihlajiston luonnonhoitosuunnitelma 1999-2008. Nyt on katsottu, että tämä aluesuunnitelma sisältää myös luonnonhoitosuunnitelman. Todellisuudessa aluesuunnitelmassa luonnonhoidon osuus on nyt melko pieni. Sivuilla 15-17 on esitetty Luonnonhoidon alueiden nykytila. Sivulla 17 on merkillinen lause, josta ei välttämättä ymmärrä, mitä se tarkoittaa: ”Pihlajamäen puistometsän alueella oli odotettavissa kaavamuutoksia, joiden vuoksi alueen toimenpiteet lykkääntyvät”. Pihlajamäen puistometsä -nimitys on ilmeisesti poimittu Pihlajamäen viheraluesuunnitelmasta vuosille 2002-2011, mutta mistään ei käy ilmi, mitä aluetta edellä oleva sitaatti tarkoittaa eli mitä ollaan kaavoittamassa (vai onkohan kyseessä vain jokin epämääräinen lipsahdus). Onko kyseessä tässä aluesuunnitelmaluonnoksessa mainittu Pihlajamäentien puistometsä vai mistä on kysymys? Luonnonhoidon osuus on aluesuunnitelmassa vain viitisen sivua (sivut 28-33), josta suurin osa on Uusien hoitoluokkien kuvauksia. Käytännössä entisen luonnonhoitosuunnitelman sisältö puuttuu melkein täysin tästä aluesuunnitelmasta, joten Pihlajamäki-seura toivoo lisää tietoa, neuvonpitoa ja vuorovaikutusta siitä, miten Pihlajamäen alueen metsiä hoidetaan tulevalla kymmenvuotiskaudella.

Luonnonhoidon suunnitelmaan liittyy Viheralueiden hoitoluokat -kartta, jossa on värein merkitty, mihin hoitoluokkaan mikin kohta kartassa kuuluu. Toisaalla Viheralueiden hoitoluokituksessa on kerrottu, millaista hoitoa eri tavoin merkityillä alueilla suoritetaan. Mutta Viheralueiden hoitoluokat -kartasta puuttuu kokonaan R-merkinnät, joka tarkoittaa Maankäytön muutosaluetta, eli alueita, joille on tulossa esim. asemakaavan mukaista rakentamista. Koska kartasta puuttuu R-kohdat, niin esim. Pihlajamäentien varressa kaupungista Malmin hautausmaalle päin mennessä oikealla oleva alue on merkitty karttaan merkinnällä C5 eli Arvometsä, vaikka ainakin osa Pihlamäentien varresta on Helsingin kaupungin tahdosta asemakaavoitettu asunnoille, vaikka kyseessä onkin hyvin vilkasliikenteinen tie.

Pihlajamäki-seura pitää hyvänä sivulla 33 mainittua Luonnonhoidon tavoitteet alueittain otsikon alle kuuluvaa asiaa, että Aarnikanmäen alueella olevat linnoituskaivannot otetaan esiin poistamalla niissä kasvava lehtipuusto ja vesaikko. Pihlajamäessä, kuten lukuisissa Helsingin lähiöissä, on Suomen historiasta kertovia kohteita, jotka mielestämme on tärkeää pitää kunnossa. Ne kertovat jälkipolville maamme menneistä ajoista ja taisteluista, joten on ehdottoman tärkeää, että Aarnikanmäen juoksuhaudoista huolehditaan.

Kartassa Suojellut ja merkittävät rakennetun ympäristön kohteet on merkitty punaisilla tähdillä ja punaisella kehystyksellä muinaisjäännöksiä/muinaisjäännösalueita, mutta siinä ei ole mainintaa, mitä ne ovat. Olisi syytä tarkistaa kohteet ja merkitä karttaan, mitä ne ovat, sillä nyt ei voi ottaa kantaa siihen, ovatko merkinnät oikealla paikalla. Kartassa on nimittäin ainakin yksi kohde Johtokiven alueella asutuksen päällä, eikä siinä tietääksemme ole muinaisjäännöstä. Olisikohan tämä kohde pitänyt olla Porraskallioiden kohdalla tai sitten alueella olevan hiidenkirnun kohdalla.

Pihlajamäki-seura on luonut Pihlajamäen kotikaupunkipolun (löytyy www.pihlajamaki.info > Pihlajamäen lähiölehti 1/2011 Kotikaupunkipolku-liite ja laittanut sen reitin kulkemaan myös aluesuunnitelmaluonnoksessa Pihlajamäentien puistometsäksi nimetyn alueen läpi. Seura toivoo, että aluesuunnitelmaan lisätään se, että reititystä Pihlajamäentien puistometsään/Porraskalliolle/Pihlajamäen näköalakalliolle parannetaan rakennusviraston toimesta, sillä muuten herkkä kallioluonto helposti kuluu liikaa. Tällä hetkellä Pihlajamäentien puistometsään ei ole selkeätä meno/tuloreittiä mistään suunnasta, joten epämääräisiä kallioluontoa kuluttavia polkuja kulkee siellä täällä. Yksi vaikeasti löydettävä menoreitti kulkee Johtokivenkujan P-paikan reunasta. Ja jos kuka osaa sieltä mennä ylös, niin ei välttämättä enää löydäkään takaisin samaakaan reittiä pitkin alas. Koska yksi katualueiden kunnostushankkeista on Johtokivenkujan kunnostus, niin on tärkeää, että samassa yhteydessä luodaan ja merkitään selkeä kulkureitti Johtokivenkujalta Pihlajamäentien puistometsään ja takaisin. Tämä on vähintä mitä voidaan tehdä upealle Pihlajamäen näköalakalliolle pääsemiseksi. Mutta toivottavaa on, että luodaan ja merkitään selkeä reitti myös Porraskalliolta alas Pihlajamäentielle suunnilleen Pihlajistontien risteyksen huoltoaseman kohdalle.

Otsikon Käyttäjäkyselyn tulokset ja asukaspalaute sivulla 10 on yksi lause, joka varmaan vaatisi pilkkomista, koska siinä on niin monta asiaa yhdistettynä, että tuskin kirjoittaja tai lukija saa selvää, mistä on kyse. ”Hiidenkirnujen alue Aarnikanmäessä mielletään selvästi alueen historiallisesti merkittävimmäksi paikaksi kun taas Pihlajamäen puistometsästä aukeavaa maisemaa pidetään Aarnikanmäen ohella hienoimpana.” Aarnikanmäki on Aarnikanmäki ja sillä on omat ominaispiirteensä, mutta Pihlajamäentien puistometsästä aukeavaa hienoa laajaa Viikin pelloille ja luonnonsuojelualueelle sekä myös Helsingin keskustaan avautuvaa maisemaa ei voi verrata (ainakaan sanan ”ohella” avulla) Aarnikanmäelta aukeavaan maisemaan, jota myös puusto rajoittaa.

Sivulla 14 puhutaan katuviheralueiden kunnosta ja asiaan liittyy myös muutama kartta, joissa pyritään valaisemaan asiaa. Pihlajamäki-seura pitää tärkeänä, että kaikilla risteysalueilla on tarpeeksi hyvä näkyvyys ja että esim. Johtokiventien ja Pihlajamäentien risteyksestä poistettaisiin pensaat ja tyydyttäisiin pelkkään nurmikkoon, koska tämän päivän Pihlajamäen todellisuus on, että vilkkaaksi liikennöity Pihlajamäentie on todellisuudessa Pihlajamäen läpiajoliikennettä, koska Johtokiven alue kuuluu Pihlajamäkeen ja ainoa ulospääsy autolla on pyrkiä pääsemään kolmioiden takaa turvallisesti Pihlajamäentielle.

Sivulla 17 ja muuallakin Aluesuunnitelmaluonnoksessa väitetään, että ulkoilureitti Malmin hautausmaan läpi menee Kivikon liikuntapuistoon. Oikeasti hautausmaan läpi ulkoilutietä pääsee päivisin Viikkiin Valintatalon kohdalle, josta nyt tietysti sitten tavalla tai toisella pääsee myös Kivikon liikuntapuistoon.

Aluesuunnitelmaluonnoksessa mm. sivuilla 14 ja 21 kerrotaan, että pensasistutusten yhtenä vallitsevana lajina on kurttulehtiruusu. Sivulla 14 mainitaan myös, että puuttuvien pensaiden tilalla kasvavat rikkaruohot tai itsestään levinnyt kurttulehtiruusu, joka on vallannut vapaaksi muodostunutta tilaa. Pihlajamäki-seura ihmettelee, miksi rakennusvirasto käyttää edelleen kurttulehtiruusua, vaikka se on nykyisin määritelty vieraslajiksi kuten jättiputki, jättipalsami ja lupiini. Haitallisista helposti liiaksi leviävistä vieraslajeista on nykykäsityksen mukaan pyrittävä eroon, joten Helsingin kaupungin rakennusviraston olisi toimittava näin myös Pihlajamäessä samoin kuin koko Helsingissä.

Aluesuunnitelmaluonnoksen sivulla 24 väitetään, että Pihlajamäen pienoismallin vieressä on metallilaatta, joka kertoo tarkemmin alueen historiasta. Nykyisin tällaista metallilaattaa ei ole.

Kartassa, joka on nimetty Esitetyt katu- ja viheralueiden peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet vuosille 2013-2023 on portaiden peruskorjauksen kohdalle D merkitty ”Johtokiventie”. Kyseessä tulisi olla ”Johtokivenkuja”. Tekstissä asia on virheellisesti ainakin sivulla 45, jossa porras D on nimetty Johtokiventien portaaksi. D on siis hyvä nimetä Johtokivenkujan portaaksi, koska kyseiset portaat nousevat Pihlajamäentieltä Johtokivenkujalle eikä Johtokiventielle.

Helmikuussa 2012 pidetyssä asukasyhdistysten tapaamisessa (luonnoksen sivulla 5 tapaaminen on merkitty tapahtuneen 8.2.2011, vaikka se oli 8.2.2012) oli puhetta Rapakiventien koillisreunan viherrakentamisesta ja sen aktiivisesta hoidosta, mutta käsittääksemme se puuttuu aluesuunnitelman luonnoksesta.

Pihlajamäki-seura toivoo, että Hyppyrimäen alaosan reitti eli ”vanha tykkitie” laitetaan kuntoon sekä järjestetään sadevesien ohjaus Pihlajamäen pohjoisosan metsäreiteillä, koska nyt vesi seisoo.

Aluesuunnitelmaluonnoksessa myös lähteiden merkitseminen on joskus epäjohdonmukaista. Esimerkiksi sivulla 9 mainitaan, että Pihlajamäkeen liittyen on käytetty Wikipediaa, mutta toisaalta lopun Lähdeluettelossa verkkojulkaisujen kohdalla ei ole mainittu Wikipediaa ollenkaan.

Helsingissä 17.8.2012

Vesa Koskela
puheenjohtaja

Anu Laaksonen
Sihteeri

Toimintakertomus 1997

Pihlajamäessä alkaa raha-automaattivaroin käynnistetty perhe-, päihde- ja yhteistyöprojekti, jonka puitteissa pyritään asiantuntijan avustuksella parantamaan alueen perheiden tilannetta. Perheitä tuetaan parempaan elämään ja vanhemmuuteen. Pihlajamäen oma jalkapalloseura PK-35 nousee mestariliigaan. Skeittirata valmistuu. Alueelle anotaan jalkapallohallia.

Pihlajamäki-Seuran toimintakertomus vuodelta 1997

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alueensa henkisiä ja aineellisia oloja. Perustamisasiakirjan mukaan tämä tapahtuu vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, lisäämällä asukkaiden yhteishenkeä ja edistämällä kotiseututuntemusta ja viihtyvyyttä. Yhdistys on kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Seuran jäsenistö ja johtokunta

Seuran jäsenmäärä on 200 henkeä.

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Veikko Vihavainen, varapuheenjohtajana Juha Valta, sihteerinä Pirjo Veijalainen ja rahastonhoitajana Tapani Puska.

Muut jäsenet: Markku Arola, Jarmo Hyökyvaara, Lea Packalen, Pekka Ollila, Tomi Rautio, Karita Haakanen, Jarmo Halenius.

Varajäsenet: Ulla Welin, Pirjo Veijalainen ja Aune Greggas.

Tilintarkastajina ovat toimineet Erkki Kuoppala ja Pekka Suttinen, varatilintarkastajina Ritva Honkavaara ja Eero Maarela.

Johtokunta on kokoontunut vuosikokouksen ja syyskokouksen lisäksi 6 kertaa.

Toiminta

Seuran vanha ja perintekäs Pihlajanlehti on Veikko Vihavaisen ja Ossi Veirton toimittamana ilmestynyt kaksi kertaa. Lehden toimitus on jälleen Seuran aktiivisten jäsenten käsissä.

Vuosittain toistuvat toiminnot ovat olleet alueen siivoustalkoot, joissa ahkerimmin ovat roskia keränneet koululaiset. Helsinki-päivänä Seura on kaupungin apurahan turvin järjestänyt teatteriohjelmaa leikkipuisto Maasälpään ja pihatanssit vanhustentalolle. Juhlatunnelma oli todella korkealla hanurin tahtien siivittämänä. Mukana oli myös Ulla Welinin mainio lausuntaesitys. Runot olivat omaa tuotantoa.

Seura on ollut aktiivina osapuolena alueen yhdistysten järjestämässä syysjuhlassa ”Pihlajaviikossa”. Tällöin eri puolilla aluetta on ollut tarjolla monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille.

Puheenjohtaja on osallistunut koillisen alueen asukasyhdistysten yhteistyökokouksiin. Puheenjohtaja on lisäksi osallistunut naapuriyhdistysten juhlatilaisuuksiin mm. Malmi-seuran tanssiaisiin. Lisäksi on pidetty yllä hyviä suhteita alueen urheiluseuroihin. Puheenjohtaja mm. onnitteli alueen omaa jalkapalloseuraa PK-35 mestaruusliigaan nousun johdosta. Seuran jäsenet ovat osallistuneet HELKAn kokouksiin ja samoin Helsingin kaupungin järjestämiin esitelmä- ja informaatiotilaisuuksiin.

Seuran tärkein hanke 1997 on ollut raha-automaattivaroin käynnistetty perhe-, päihde- ja yhteistyöprojekti, jonka puitteissa pyritään asiantuntijan avustuksella parantamaan alueen perheiden tilannetta. Perheitä tuetaan parempaan elämään ja vanhemmuuteen. Projektityöntekijänä toimii Ilkka Rantanen.

Vuoden 1997 aikana toteutui nuorisotalon aktiivien toive skeittiradan rakentamisesta Pihlajamäen urheilupuistoon.

Pihlajamäki-Seuran alajaoksena toimi Rapakivenkujan palstaviljelijät, jotka vuokraavat ja kasvattavat satoja noin 30 viljelypalstalla. Vuosittain vapautuu pari palstaa uusien harrastajien käyttöön.

Kannanotot

Pihlajamäki-Seura on antanut lausunnon kaupunginsuunnitteluvirastolle Lahdentien varteen kaavoitetusta pienteollisuusalueesta.

Seura on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa esitetään sivutoimisteen jättämistä nykyisiin kirjastotiloihin ja valitetaan kirjastotoiminnan siirtymistä Viikin yliopistoalueelle.

Lisäksi on kirjelmöity jalkapallohallin ja -kentän saamiseksi Pihlajamäen urheilupuistoon.

 

Pihlajamäki-Seura ry johtokunta.

 

 

 

 

 

 

 

CHEMEC Oy:n lupahakemus koskien vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien varastointia ja sekoittamista

Tukes on julkaissut Helsingin Sanomissa 9.2.2015 ilmoituksen kuulemisesta, missä Chemec Oy Helsingin Lyhtytie 17:ssä ilmoittaa hakevansa lupaa vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien varastointiin ja sekoittamiseen.

Tukes pyytää asiasta mielipidettä mm. niiltä tahoilta, joiden elinympäristöön asialla saattaa olla vaikutusta.

Pihlajamäki-seura ry haluaa tuoda esille, että Koillis-Helsingissä Jakomäessä, Puistolassa, Alppikylässä, Suutarilassa, Töyrynummella, Tapulikaupungissa, Tapanilassa, Ala-Tikkurilassa jne. on paljon kouluja, päiväkoteja, työpaikkoja ja asuntoja, jotka ovat lyhyen matkan päässä ilmoitetusta osoitteesta. Alueella siis asuu, toimii ja liikkuu hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat kyseisen yrityksen vaikutuspiirissä.

Vaarallisten kemikaalien säilyttäminen ja käsittely lähellä ihmisiä on aina turvallisuusriski. Vaikka Pihlajamäki ei sijaitse Lyhtytien välittömässä läheisyydessä, pyydämme Tukesia huomioimaan, että elinympäristön pitää olla turvallinen kaiken ikäisille ihmisille ja että ihmisten hyvinvointiin vaikuttaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Asutusalueiden turvallisuusriskit tulee huomioida etukäteen, ettei vahinkoja pääse syntymään.

Näin ollen Pihlajamäki-seura ry ilmoittaa mielipiteenään, että Chemec Oy:lle ei tule myöntää lupaa vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien varastointiin ja sekoittamiseen.

Helsingissä 12.2.2015
Pihlajamäki-seura ry
Ulla Artte
puheenjohtaja

Lausunto palvelulinjojen uudistamisesta joukkoliikennelautakunnalle

Helsingin palvelulinjasto uudistuu vuoden 2009 alusta alkaen. Pihlajamäen palvelulinja (P9) on muuttumassa linjaksi P71, ja palvelulinjan reitin varrelta ovat nyt tippumassa Maasälväntiellä, Liusketiellä ja Marmoritiellä asuvat Pihlajamäen ikäihmiset, joita on paljon.

Katsomme, että pysäkeille suunniteltu kutsupalvelu ei palvele asukkaita aidosti, vaan selkeä aikataululinja on huomattavasti parempi ja toimivampi ratkaisu.

Keskustelussa suunnittelija Ville Lepistön kanssa on käynyt ilmi, että suunnitellun P71-linjan aikatauluun saadaan mahtumaan käynti Maasälväntiellä, jos halutaan. Keskustelussa on käynyt ilmi myös se, että jos Viikin Prisma jätetään pois ja linja päättyy Pihlajistoon, voi reitti koukata myös Liusketielle, ehkä Marmoritien kohdalla.

Keskustelussa on käynyt ilmi myös, että esittämämme muutokset on mahdollista tehdä myös ilman joukkoliikennelautakunnan käsittelyä. Katsomme asian kuitenkin niin tärkeäksi, että lähetämme palautteen myös lautakunnan jäsenille 14.10. kokoukseen.

Toki toivomme, että aikatauluun mahtuisi sekä Viikin Prisma että Liusketie. Mutta jos joudumme valitsemaan näiden kahden välillä, niin mielestämme Palvelulinjan tarkoitus ikäihmisten palvelujen turvaamiseksi toteutuu juuri paremmin Liusketien koukkauksella (joka tapahtuisi samoin kuin suunnitellut Graniittitien ja Vuolukiventien – sekä Maasälväntien – koukkaukset). Tärkeämpää on se, että Pihlajamäen asukkaat pääsevät esimerkiksi Malmin sairaalaan kuin se, että osa Pihlajamäen asukkaista jää ilman palveluja toisen osan päästessä Viikin Prismaan.

Helsingissä 12.10.2008

Pihlajamäki-Seuran johtokunnan puolesta

Vesa Koskela Puheenjohtaja
Tuomas Työrinoja Sihteeri

Toimintakertomus 1989

Pihlajamäki-Seura ry antaa muiden Viikkiä lähellä olevien kaupunginosayhdistysten kanssa yhteisen kannanoton Viikin alueen voimakasta rakentamista vastaan. Pihlajamäkeen muuttanut Helsingin Uusi Yhteiskoulu täyttää 90 vuotta.

Pihlajamäki-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 1989

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoituksena on, kuten sen säännöissä sanotaan, kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkieä sekä viihtyvyyttä. Yhdistys on kaupuginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Veijalainen, varapuheenjohtajana Pekka Ollila, sihteerinä Maila Honkanen ja rahastonhoitajana Tapani Puska.

Johtokunnan muut jäsenet ovat olleet Ensi Hakala, Erkki Korhonen, Raili Pirhonen, Martti Rissanen, Antti Seppälä ja Ulla Welin. Varajäseninä olivat Liisa Allinniemi, Heikki Rinne ja Terttu Lautiainen.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Vuosikokous pidettiin 27.2.-89, puheenjohtajana toimi Pekka Suttinen.

Jäsenistö

Seuran jäsenistä 184 on maksanut jäsenmäksun 20 mk.

Tilintarkastajat

Vuoden 1989 aikana tilintarkastajina toimivat Pekka Suttinen ja Erkki Kuoppala.

Toiminta

Pihlajamäki-Seura täytti vuoden 1989 aikana 25 vuotta. Tapahtumaa juhlittiin järjestämällä asukasilta Helsingin Uuden Yhteiskoulun auditoriumissa. Runsaalle juhlavierasjoukolle tarjottiin tietoa alueen kehittämissuunnitelmista arkkitehti Helvi Remeksen, arkkitehti Taru Tyynelä-Woolstonin, joukkoliikennesuunnittelija Hellevi Saivo-Kihlangin ja insinööri Raimo Saarisen voimin. Leena Eerola toi HELKAn terveiset. Sibelius-Akatemian oppilaat soittivat Mozartin viulukonserttoja taidolla.

Perinteistä Pihlajamäki-päivää vietettiin 21.5.-89 Helsingin Uudella Yhteiskoululla. Ohjelma oli monipuolinen. PK-35 juniorit pelasivat juhlaottelun, Siltamäen nuorisoseuran tanhuajat ja Suomen naisvoimistelijat esiintyivät. Mukana olivat myös HUYK:n jumpparyhmä ja erinomainen ”heavy bandi”.

Alueen siivoustalkoot pidettiin 11.5.-89. Koulut olivat ennättäneet ennen muita ja puhdistaneet isot alat kaikista roskista. Kiitos heille, vanhemmalle väelle jäi vain roskien rippeet ostarin kulmilla.

Helsinki-päivänä 12.6.-89 Seura järjesti kaupungin rahoituksella kaksi nukketeatteriesitystä lapsille. Yksi esityksistä oli Pihlajistossa leikkikenttä Salpausselan tiloissa, ja toinen Pihlajamäen kirjastossa. Molemmat esitykset olivat täynnä innokkaita nuoria katsojia. Illalla taas vanhan tavan mukaan kuultiin hyviä tanssisävelmiä Pihlajamäen vanhustentalolla. Hanuria soitti Toivo Suojärvi.

Osallistuminen ja yhteistoiminta

HELKAn syyskokouksessa edustajana oli Pirjo Veijalainen. Koillisen alueen vapaaehtoisjärjestöjen syksyisessä kokouksessa olivat Maila Honkanen ja Pirjo Veijalainen. Pihlajamäen virkamiesten ja järjestöjen yhteistyöryhmän kokouksiin osallistuivat Ulla Welin ja Pirjo Veijalainen. Latokartanon terveysaseman ja sosiaalipalvelutoimiston jatkosuunnittelutyöryhmään on nimetty Ulla Welin ja Pirjo Veijalainen, kokouksia ei ole toistaiseksi ollut.

Seura on käynyt onnittelemassa HELKAa sen 25-vuotispäivänä 22.5.-89 ja Helsingin Uutta Yhteiskoulua 90-vuotispäivänä 18.11.-89.

Seura järjesti 16.11.-89 seminaarin, jossa Anna-Maija Lukkari informoi Viikin tiedepuiston suunnittelusta. Mukana keskustelemassa olivat naapuriseurat Herttoniemestä, Myllypurosta, Toukola-Vanhastakaupungista ja Kontulasta.

Pihlajanlehti

Pihlajanlehti on ilmestynyt vuoden aikana kolme kertaa. Viimeisin numero syksyllä oli HUYK:n oppilaskunnan toimittama koulun 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Hyvä lehti se olikin. Kiitokset lehden monivuotiselle toimittajalle Ritva Honkavaaralle siitä paljosta työstä, mitä hän on lehden julkaisemiseksi tehnyt.

Kannanotot

Liikennesuunnitteluosastolle on lähetetty kirje koskien Rapakiventien ajonopeutta. Kirjeessä toivottiin tielle 40 km nopeusrajoitusta, mikä toteutettiinkin mitä pikimmin. Koko Pihlajamäen ja Pihlajiston alueella on nyt 40 km alueellinen nopeusrajoitus. Ainoa poikkeus on Pihlajamäentie, jolla edelleenkin saa ajaa 50 km tunnissa. Nopeusrajoituksen lisäksi alueelle saatiin koululaisten turvaksi kahdet liikennevalot.

Yliopiston Viikin alueelle ollaan suunnittelemassa uutta osayleiskaavaa. Aikaisempiin kannanottoihin ja lupauksiin vedoten Seura on voimakkaasti puoltanut alueen säilyttämistä Helsingin Yliopiston käytössä ja samalla asukkaiden virkistysalueena. Oman kirjelmän lisäksi järjestimme yhteisen kokouksen lähiympäristön muiden kaupunginosayhdistysten kanssa. Kokouksessa valmisteltiin yhteinen kannanotto alueen voimakasta rakentamista vastaan. Yhteisen lausunnon Helsingin Sanomien yleisönosastoon muotoili taitavasti Pekka Ollila.

Viikinmäen keskuspuhdistamo on hakenut ilmansuojelulain mukaista lupaa toiminnalleen. Hakemuksen vuoksi pyydettiin Seuralta lausuntoa. Edellytämme lausunnossamme, että laitokseen varataan tilat poistoilman pesureille ja muille puhdistuslaitteille.

Muu toiminta ja tuloksia

Pihlajamäki-Seura sai kaupungilta alueellista kehittämismäärärahaa Viikin alueen käyttötoiveiden kartoittamiseksi ja suunnittelukilpailun järjestämiseksi. Valt. kand. Jukka Saari on tehnyt asukaskyselyn alueen käyttötoiveista. Arkkitehtiylioppilaat ovat kilpailleet Viikin tiedepuistoalueen suunnittelusta.

Stipendejä myönnettiin alueen kolmelle koululle, partiolaisille ja PK-35 junioreille.

Vanhoista hankkeista ovat toteutuneet liikennevalot Pihlajistontien risteykseen ja puisto- ja palsta-alue Savelan ja Pihlajamäen väliselle peltoalueelle.

Maila Honkanen on käynnistänyt voimakkaan kampanjan Pihlajamäen nuorisotalon pikaisen rakentamisen puolesta.

Ilmoitustaulu, pienoismalli ja talokohtaiset yhteyshenkilöt odottavat vielä toteutumista.

Pihlajamäki-Seura

Johtokunta

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihlajamäki-seuran lausunto ”Koillis-Helsingin bussien linjastosuunnitelma” -luonnokseen

HSL Helsingin seudun liikenne Helsinki 30.1.2015

Luonnoksen mukaan Pihlajamäen kautta tulisivat kulkemaan seuraavat linjat:

71 Malmin ostoskeskus > Pihlajamäki > Pihlajisto > Viikinmäki > Arabia > Rautatientori

70 Puistolan asema > Suutarila > Siltamäki > Malmi > Pihlajamäki > Lahdenväylän kautta Hakaniemeen

73 Ala-Tikkurila > Puistolan asema >Tapaninkylä > Malmi > Pihlajamäki > Lahdenväylä > Sturenkatu >Töölö > Kamppi (korvaa linjan 70T)

77 Jakomäki > Alppikylä > Sepänmäki > Pihlajamäki> Lahdenväylä > Rautatientori (nopea linja, mutta kulkee vain ruuhka-aikoina)

 

Koillisen linjastosuunnitelman pääteema näkyy olevan kaikkien bussien kierrätys Malmin kautta. Pihlajamäki-seura kummeksuu, miksi näin tehdään.

Myös Pihlajamäen ns. oma bussi 71 on suunnitelmissa ohjattu Malmin aseman ja kauppakeskuksen viereen. Tällä hetkellä bussin päätepysäkki on Savelassa Pukinmäen aseman kohdalla. Pihlajamäki-seura esittää, että päätepysäkkiä ei siirretä sieltä pois.Pihlajamäen läpi kulkee jo bussi 79 esitettyä reittiä Malmille. Malmille siirto huonontaisi savelalaisten ko. linjan käyttömahdollisuuksia ja pidentäisi jo muutenkin hitaan linjan ajoaikoja. Viikinmäki, Pihlajisto ja Pihlajamäki ovat niin lähellä kantakaupunkia, että harva ajaa bussilla rautatieasemalle noustakseen päärautatieasemalle menevään junaan.

Pihlajamäestä Malmin suuntaan pitää löytyä bussi, joka kulkee Malmin sairaalaan ja Kirkonkyläntien loppupäähän lähelle Koillis-Helsingin ruotsinkielistä ala-astetta. Reittikartasta ei saa selvää, onko bussi 70 sellainen. Em.linjaa tarvitsevat Viikinmäki, Pihlajisto, Pihlajamäki ja mitä ilmeisimmin myös Viikki.

Pihlajamäellä, Viikillä, Pihlajistolla ja Viikinmäellä on yhteinen, hyvin varustettu uusi kauppakeskus lähiöiden rajalla Viikintiellä Lahdentien sillan vieressä. Rakennus on tyypillinen automarketti, johon saavutaan useimmiten henkilöajoneuvoilla. Pihlajamäen kautta kulkevalla linjalla 74 on toistaiseksi pysäkki marketin edessä. Se aiotaan lopettaa. Uudessa suunnitelmassa yksikään bussilinja ei kulje Viikintien kautta. Bussi 71 kääntyy Pihlajamäentieltä Pihlajistoon, bussi 79 Viikkiin, bussi 73 Lahdenväylälle ja ruuhkabussi 77 Lahdenväylälle. Tulossa on tilanne, jossa kaikki pihlajamäkeläisten käyttämät bussit vievät Malmin kauppakeskukseen samalla kun viereiseen Viikinkauppakeskukseen ei kulje Pihlajamäestä, Pihlajistostaja Viikinmäestä yhtään bussia.

Pihlajamäki-seura edellyttää, että:

1. Linjan 71 päätepysäkkiä ei siirretä Savelasta Malmille.

2. Malmin sairaalaan ja Koillis-Helsingin ruotsinkieliselle ala-asteelle pitää päästä Pihlajamäestä.

3. Viikin kauppakeskuksen vieressä pitää olla pysäkki.

4. Linjan 77 tulee olla kokopäiväinen.

Yhteistyöterveisin

Pihlajamäki-seura ry

Ulla Artte, puheenjohtaja
Pirjo Veijalainen, varapuheenjohtaja

 

Toimintakertomus 1992

Pihlajisto täytti 20 vuotta ja Pihlajamäki 30 vuotta. Kumpaakin juhlitaan tositoimin. Pihlajamäki saa nuorisotalon ja Pihlajamäki-Seura myöntää taiteilija Jari Jetsoselle 20.000 markan stipendin Pihlajamäen pienoismallin valmistamisesta.

Pihlajamäki-Seura ry

Toimintakertomus vuodelta 1992

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoituksena on, kuten sen säännöissä sanotaan, kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkeä sekä viihtyvyyttä. Yhdistys on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Ulla Welin, varapuheenjohtajana Pekka Ollila, sihteerinä Aune Greggas ja rahastonhoitajana Tapani Puska. Johtokunnan muut jäsenet ovat olleet Leena Haantola, Anneli Kenttälä, Antero Lanerva, Helena Linnas, Pirjo Veijalainen ja Tarja Valkonen sekä Maila Honkanen asiantuntijajäsenenä. Varajäseninä ovat olleet Markku Arola, Marjatta Karvonen ja Ari Vainikka.

Johtokunta on toimikauden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Vuosikokous pidettiin 17.3.1992 vastavalmistuneessa nuorisotalossa.

Jäsenistö

Toimikauden aikana jäsenmaksukuponkeja on ollut saatavilla alueen pankeissa ja seuran järjestämissä tilaisuuksissa. Aikaisempien vuosien tapaista massajakelua koko Pihlajamäen alueelle ei ole suoritettu.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Pekka Suttinen ja Erkki Kuoppala, varatilintarkastajina Ritva Honkavaara ja Erkki Honkavaara.

Toiminta

Vuoden 1992 aikana Pihlajisto täytti 20 vuotta ja Pihlajamäki 30 vuotta.

Pihlajiston synttäreitä ”Pihlajisto 20 vuotta!” juhlittiin 9.5. mm. katumaalauksia maalaten (616 m), asuinympäristösä keskustellen, kadulle pystytetyistä kojuista makkaraa, virvokkeita yms. ostaen sekä luutapalloa pelaten ja tanssien. Pihlajiston synttäreiden ideoijana oja vastuunkantajana toimi pihlajistolainen vanhemmista ja nuorista koottu työryhmä, joka vastasi myös ennen syntymäpäiviä tapahtuneista siivoustalkoista.

Pihlajamäen 30-vuotisjuhlat ”Täysillä Pihlajamäki” olivat syksyllä 21.-25.10.1992. Tapahtumien pääpaikkaa oli Pihlajamäen uusi nuorisotalo, jossa oli mm. kuoroesityksiä, tansseja, lasten tapahtumia, yöleffoja jne. Juhlapäivien aikana tapahtumia oli päiväkoti Louhikossa (nukketeatteri), Pihlajamäen kirjastossa (dokumenttifilmejä) ja kirkossa (yömessu ja Pihlajamäen kuoron 30-vuotisjuhlakonsertti). Mukana olivat mm. alueen arkkitehti Taru Tyynilä-Woolston (avajaiset nuorisotalolla) ja kaupunginjohtaja Kari Rahkamo (päätösjuhla kirkossa). Juhlien ohjelmasta vastasi toimikunta, jossa oli edustajia sekä Pihlajamäki-Seurasta (Ulla Welin), nuorisotalosta (Leena Ruotsalainen) sekä seurakunnasta (Marja-Sisko Varha-Lankinen) sekä kutsuttuina muita (mm. kirjastosta Toni Karlsson). Myös Pihlajamäen kauppiaat olivat eri tavoin mukana järjestämässä 30-vuotissynttäreitä.

Seuran varsinaiseen vuosiohjelmaan kuului siivoustalkoiden järjestäminen Pihlajamäen alueella 8.5.1992 sekä perinteinen Pihlajamäki-päivä helatorstaina 28.5.1992 ja Helsinki-päivä 12.6.1992.

Pihlajamäki-päivä pidettiin uudessa nuorisotalossa. Pihalla esiintyivät Boris yhtyeineen sekä nuorisobändi. Sisällä oli kahvio ja siellä esiintyi lapset sankoin joukoin ympärilleen kerännyt taikuri Lumous. Sisällä sai halutessaan käydä myös ennustajaeukon luona tai katsella tasatunnein isossa salissa filmejä (mm. Terveydeksi, Kuolisinko savuun, Emilia, Lintuparatiisi keskellä Helsinkiä jne.) tai leikkia lasten suosimassa pallomeressä. Päivien aikana esiteltiin myös sivuvedosversio työn alla olevasta ”Pihlajamäki – näköalalähiö” -kirjasta.

Helsinki-päivänä vanhustentalon pihalla järjestettiin tavan mukaan pihatanssit.

Keväällä Pihlajamäki-Seura antoi alueen kouluille (peruskoulun ala-asteet ja yläaste) kullekin kolme sadan markan stipendiä jaettavaksi koulun päätösluokan oppilaille näiden osoittaman kotiseuturakkauden, ystävällisyyden ja avoimuuden perusteella.

Vuoden aikana Pihlajamäki-Seura on maksanut taiteilija Jari Jetsosen osuuden (stipendi 20.000 mk) Pihlajamäen ostoskeskuksen torille aikanaan pystytettävästä kuparista valettavasta Pihlajamäen pienoismallista. Valuosuus tullaan aikanaan saamaan kaupungilta Pihlajamäen torin määrärahoista.

Osallistuminen ja kannanotot

Pihlajamäki-Seuran edustajana HELKAssa on ollut Ulla Welin.

Pihlajamäki-Seura on saanut useita kutsuja osallistua eri kaupunginosayhdistysten juhliin (mm. Pakila) sekä erilaisiin neuvotteluihin (Yhdessä eteenpäin Latokartanon peruspiirissä 19.5., Yleiskaava 1992 ja Helsingin seudun tulevaisuus 26.9. jne.), joita on järjestetty alueella toimiville järjestöille.

Pihlajamäki-Seura on esittänyt toivomuksen, että Pihlajamäen alueelle voitaisiin sijoittaa roskiksia (uudenmallisia) huomattavasti enemmän kuin niitä on tähän asti ollut. Pihlajamäki-Seura on myös esittänyt mielipiteenään Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle (Helsingin koillisten alueiden viitoistusselvitys) toivomuksen ottaa huomioon Pihlajamäki lähialueiden viitoituksia suunniteltaessa.

Julkaisut

Pihlajamäen 30-vuotisjuhliin valmistui Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston Helsinki suunnittelee -julkaisu ”Pihlajamäki” monivärisenä ja usealla eri kielellä. Siinä kerrotaan Pihlajamäen lähiön alkuvaiheista sekä suunnittelun nykyvaiheesta, johon liittyy mm. 1992 valmistunut nuorisotalo, 1993 valmistuvat uudet kerrostalot Graniittitie 3:een sekä Graniittitie 2:een rakennettava sosiaali- ja terveysasema (rakentaminen aloitettu 1993) sekä Meripihkatien ostoskeskuksen laajennus ja torin rakentaminen sen yhteyteen.

Pihlajanlehti on ilmestynyt kaksi kertaa. Leijonat vastasivat kevätnumeron toimittamisesta. Syksyn numeron toimittamisesta vastasivat alueen partiolaiset.

Pihlajamäki-Seura on etsinyt rahoittajaa Ulla Welinin ja Aune Greggaksen yhteistyönä tekemälle viimeistelyvaiheessa oelvalle kaupunginosakirjalle ”Pihlajamäki – näköalalähiö” sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki ilmoitti, että sen budjetissa ei lähivuosina ole määrärahoja kaupunginosakirjoja varten. Anomukset on vuonna 1992 jätetty Suomen kulttuurirahastolle (toimitustyö) ja Uudenmaanläänin taidetoimikunnalle (painatus).

Pihlajamäki-Seura ry

Johtokunta