Pihlajamakiseura

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous 27.2.2007

Pihlajamäki-Seura ry
VUOSIKOKOUS

tiistaina 27.2.2007 klo 18.00-18.45 Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2

Käsitellään vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen esityslista (pdf)
Ehdotus vuoden 2006 toimintakertomukseksi (pdf)
Ehdotus vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi (pdf)

=> vuosikokousilmoitus (pdf) tulostettavaksi ja levitettäväksi

klo 19.00 Keskustelua LIIKENTEESTÄ Alustajana on alueen liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen.

 • suojelukaavan myötä tulevat liikenneasiat
 • Lucina Hagmanin kuja ja nuorisopuiston liikenne
 • ostoskeskuksen päädyn liikennesuunnitelmat
 • Rapakiventien läpiajoliikenne
 • Viikin kauppakeskuksen liikennevaikutukset
 • Johtokiventieltä Pihlajamäentielle pääseminen
 • pysäköintiasiat jne.

 • valmistellun puheenvuoron pitää asukas, taksiautoilija sekä liikenneturvallisuuden asiantuntija Jarmo Tuominen

Kaikki Pihlajamäen asukkaat tervetuloa!

Pihlajamäen suojelukaavasta lausunto 1.3.2006

Pihlajamäki-Seura on antanut Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Pihlajamäen suojelukaavasta. Suojelukaava on rajattu koskemaan niitä Pihlajamäen alueita, jotka olivat mukana professori Olli Kivisen suunnittelemassa asemakaavassa vuodelta 1959.

Pihlajamäki-Seuran mukaan suojelukaava takaa lähiön ilmeen säilymisen alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitelman mukaisena: avarana, luonnon omia linjoja seuraavana ja luonnonläheisenä. Kokonaisuuden kannalta, pienistä varauksista huolimatta se nähdään myönteisenä kehityksenä.

Seura olisi kuitenkin mielellään nähnyt, että alkuperäisessä suojelusuunnitelmassa mukana olleet Pihlajamäentien eteläpuoleiset alueet, mm. Porraskalliot (ruotsiksi Stallberget), sekä Pihlajiston koulu ympäristöineen (joka vuoden 1971 asemakaavassa sisälsi myös uimahallin) olisivat olleet mukana suojelusuunnitelmassa.

Tällä hetkellä käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa suojelun ulkopuolelle on jätetty Pihlajanmäentien eteläpuolella oleva alue ja Pihlajiston ala-asteen alue (Pihlajamäki-Seuran mukaan ne pitäisi olla mukana) sekä Pihlajamäen ala-asteen ja Helsingin Uuden yhteiskoulun alueet (suojeltu muulla tavalla). Myös ostoskeskuksen, Rapakiventien ja Vuolukiventien uudemmat (1960-luvun jälkeen rakennetut) talot jäävät suojelusuunnitelman ulkopuolelle. Lisärakentamista sallittaneen Kiilletien pysäköinti-alueilla.

Pihlajamäki-Seura
PL 18, 00711 Helsinki

___________________________________________________________

 

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100 00099

Lausunto

Lausunnon antaja: Pihlajamäki-Seura ry

Asia: Pihlajamäen suojelukaavan asemakaavaluonnos Kslk 2004-843 18.1.2006

Pihlajamäki-Seura arvostaa sitä, että Helsingin kaupunki esittää professori Olli Kivisen vuonna 1959 esittämien suuntalinjojen mukaisesti rakennetun Pihlajamäen suojelemista suojelukaavalla. Mielestämme suojelukaava takaa lähiön ilmeen säilymisen alkuperäisen suunnitelman mukaisena: avarana, luonnon omia linjoja seuraavana ja luonnonläheisenä. Se myös takaa sen, että alueen arkkitehtoninen ilme säilyy tuleville vuosikymmenille.

Pihlajamäki-Seuran mielestä suojelukaavan olisi kuitenkin pitänyt sisältää myös alkuperäisessä suojelukaavasuunnitelmassa, esim. Kslk 2004-843 1.3.2005, mukana olleet Pihlajamäentien eteläpuolella olleet alueet, sekä alkuperäiseen Pihlajamäkeen kuuluneet kerrostalot että ns. Porraskalliot, ruotsiksi Stallberget. Pihlajamäki-Seura muistuttaa, että Porraskalliot ovat osa Pihlajamäen arvokkainta luontoa ja ne ovat myös maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaat.

Myös Pihlajiston koulu ympäristöineen oli mukana alkuperäisessä suojelukaavasuunnitelmassa. Vaikka koulu ei kuulu professori Kivisen alkuperäiseen Pihlajamäki-suunnitelmaan, sen mukaan ottaminen suojelukaavaan olisi perusteltua. Koulun alueella on mm. rauhoitettu vaahtera ja Pihlajamäki-Seura painottaa, että alueen alkuperäisessä asemakaavassa koulun pohjoispuolella oli uimahalli, josta on jo olemassa arkkitehti Sulo Savolaisen luonnospiirustukset.

Kaavaan sisältyy myös taloyhtiökohtaisia korjausohjeita, jotka ovat herättäneet huolestumista. Ohjeissa on kuitenkin mielestämme annettu tarpeeksi vaihtoehtoja valittavaksi. Jo tällä hetkellä monet taloyhtiöt ovat korjauksissa noudattaneet vastaavia ohjeita. Kaupunginsuunnitteluviraston arkkitehdit ovat varanneet aikaa keskusteluille taloyhtiöiden edustajien kanssa suojelukaavan vaikutuksista. Mielestämme tämä on erinomaista asukkaiden ja virkamiesten välistä yhteistyötä.

Suojelukaava-alueelle on Kiilletien alueelle lisätty kuusi atrium-tyyppistä 2-kerroksista asuinrakennusta. Pihlajamäki-Seuralla ei ole mitään asuinrakennuksia vastaan, koska ne suurelta osin on rakennettu hoitamatta jätetylle tonttialueelle. Pihlajamäki-Seura kuitenkin edellyttää, että jos ko. talot alueelle rakennetaan, niistä rakennetaan sellaisia, että ne tyyliltään sopivat jo olemassa oleviin rakennuksiin. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla niillä taloyhtiöillä, joiden asukkailla on ollut oikeus pitää autonsa ko. tonteilla, tulee saada nykyisten säännösten edellyttämä määrä autopaikkoja.

Arkkitehtuurin kulttuuripolku on mielenkiintoinen lisä suojelukaavaan. Kulttuuripolkuun liitettävistä vanhemmista kulttuurikohteista sekä luontokohteista pitäisi neuvotella Pihlajamäki-Seuran kanssa, koska alueella on erittäin runsas vanha kulttuurihistoriallinen, maisemiin ja luontoon liittyvä perintö.

Kunnioittaen

Helsingissä 1.3.2006

Pihlajamäki-Seura ry, johtokunta
Aune Greggas, Pirjo Veijalainen siht., Vesa Koskela pj.


Pihlajamäen meluaidat Kehä I:n varrella

Osa Helsingin Pihlajamäen (00710) asuinalueesta sijaitsee Kehä I:n varrella. Kehä I on yksi maamme vilkkaimmin liikennöidyistä kaduista. Pihlajamäen pohjoisosan uusi meluaita on suunniteltu Rapakivenkujalle.

Pihlajamäki-seura ry on alueen asukkaiden ja toimijoiden edunvalvontajärjestö ja seura haluaa muistuttaa, että Kehä I:n melusaasteet ovat Pihlajamäen kohdalla tutkimusten mukaan erittäin korkealla tasolla ja tämä häiritsee asukkaiden jokapäiväistä elämää. Lisäksi melusaasteella on vakavia terveysvaikutuksia. Myös liikenteen muut päästöt, mm. pakokaasut, häiritsevät alueen asukkaita.
Pihlajamäki-seura pitää tärkeänä, että meluntorjuntaan kiinnitetään riittävää huomiota ja että meluaidat ovat viranomaismääräysten mukaisia.
Olemassa olevat meluaidat ovat vääjäämättä vanhanaikaiset, ne ovat liian matalat ja niiden kunto on huono. Meluaidat eivät täytä EU:n eivätkä kansallisten viranomaisten vaatimuksia. Pihlajamäki-seura edellyttää, että meluaidat modernisoidaan nykysäännösten ja -standardien mukaisiksi.
Pihlajamäki-seura ry vaatii, että Liikennevirasto toteuttaa vuonna 2008 laaditun meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaiset korjaukset välittömästi, koska näillä toimenpiteillä Pihlajamäen pohjoisosan melutaso laskisi selvästi.

Helsingissä 26.1.2015
Pihlajamäki-seura ry
Ulla Artte
puheenjohtaja

Lausunto palvelulinjojen uudistamisesta joukkoliikennelautakunnalle

Helsingin palvelulinjasto uudistuu vuoden 2009 alusta alkaen. Pihlajamäen palvelulinja (P9) on muuttumassa linjaksi P71, ja palvelulinjan reitin varrelta ovat nyt tippumassa Maasälväntiellä, Liusketiellä ja Marmoritiellä asuvat Pihlajamäen ikäihmiset, joita on paljon.

Katsomme, että pysäkeille suunniteltu kutsupalvelu ei palvele asukkaita aidosti, vaan selkeä aikataululinja on huomattavasti parempi ja toimivampi ratkaisu.

Keskustelussa suunnittelija Ville Lepistön kanssa on käynyt ilmi, että suunnitellun P71-linjan aikatauluun saadaan mahtumaan käynti Maasälväntiellä, jos halutaan. Keskustelussa on käynyt ilmi myös se, että jos Viikin Prisma jätetään pois ja linja päättyy Pihlajistoon, voi reitti koukata myös Liusketielle, ehkä Marmoritien kohdalla.

Keskustelussa on käynyt ilmi myös, että esittämämme muutokset on mahdollista tehdä myös ilman joukkoliikennelautakunnan käsittelyä. Katsomme asian kuitenkin niin tärkeäksi, että lähetämme palautteen myös lautakunnan jäsenille 14.10. kokoukseen.

Toki toivomme, että aikatauluun mahtuisi sekä Viikin Prisma että Liusketie. Mutta jos joudumme valitsemaan näiden kahden välillä, niin mielestämme Palvelulinjan tarkoitus ikäihmisten palvelujen turvaamiseksi toteutuu juuri paremmin Liusketien koukkauksella (joka tapahtuisi samoin kuin suunnitellut Graniittitien ja Vuolukiventien – sekä Maasälväntien – koukkaukset). Tärkeämpää on se, että Pihlajamäen asukkaat pääsevät esimerkiksi Malmin sairaalaan kuin se, että osa Pihlajamäen asukkaista jää ilman palveluja toisen osan päästessä Viikin Prismaan.

Helsingissä 12.10.2008

Pihlajamäki-Seuran johtokunnan puolesta

Vesa Koskela Puheenjohtaja
Tuomas Työrinoja Sihteeri

Pihlajamäki-Seuran toimintakertomus vuodelta 2007

Pihlajamäki-Seura on toiminut sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka on seurannut tarkoin alueen kehitystä ja pyrkinyt edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Johtokunta ja muu hallinto

Johtokunnan puheenjohtajana toimi Vesa Koskela, varapuheenjohtajana Miina Kajos, rahastonhoitajana Ritva Malmström ja sihteerinä Pirjo Veijalainen. Lisäksi johtokunnan jäseninä toimivat Aune Greggas, Tuija Hasu, Sampsa Lommi, Pekka Ollila, Tapani Puska, Pirjo Seppä ja Anne Terävä. Varajäseninä toimivat sihteeri Pirjo Veijalaisen lisäksi Mervi Kuhta ja Jussi Parviainen.

Johtokunta kokoontui vuoden 2007 aikana kahdeksan (8) kertaa. Lisäksi järjestettiin vuosikokous.

Vuonna 2007 Seura aloitti jäsenrekisterinsä päivittämisen. Seuralle hankittiin jäsenrekisteri-ohjelma ja Sampsa Lommi otti vastaan jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät. Työ jäi kuitenkin vielä paljon kesken. Todellista jäsenmäärää on vielä vaikea arvioida.

Henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 20 euroa.

Seuran tilintarkastajina toimivat Päivi Alatalo ja Heikki Rinne.

Kumppanuussopimus

Pihlajamäki-Seura oli yhtenä kumppanuusosapuolena Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ja Lähiöprojektin kanssa. Aluetyöntyöntekijä Sini Heino-Mouhun toimipisteenä oli Pihlajamäen lähiöasema Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina oli omien viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön. Lähiöarkkitehti Mikko Tainio oli viimeistä vuotta Pihlajamäessä töissä, ja joulukuussa Pihlajamäki-Seura kiitti monivuotista yhteistyökumppaniaan.

Lausunnot

Pihlajamäen ala-asteen lakkautusuhka työllisti alkuvuodesta. Koulun säilyttämisen puolesta kerättiin 1750 nimeä ja ne luovutettiin opetuslautakunnalle alkuvuodesta. Myöhemmin opetusvirasto omassa esityksessään ei enää ehdottanut koulun lakkauttamista.

Annoimme puoltavan lausunnon Pihlajamäen nuorisopuiston ja koulujen liikennejärjestelyistä ja ympäristön parannusehdotuksesta. Toivoimme kävelytien ja ala-asteen välisen alueen hoitamista puistomaisempana.

Seurasimme Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Annoimme lausunnon Ketokivenkaaren rakentamisen supistamiseksi, koska pienille tonteille vilkaasti liikennöidyn Pihlajamäentien melualueelle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Malmin hautausmaan lähelle suunniteltiin tiivistä rakentamista.

Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella

Alkuvuodesta 2007 pidettiin Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta, johon pyydettiin asukkaita kertomaan toiveitaan Seuran ja Lähiöaseman toiminnasta.
 
Aluetyöntekijä toimi pääkoordinaattorina Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka pidettiin kesäkuun alussa Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjesti Pihlajamäki-Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa oli niin Seuran jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita sekä bluesin ystäviä kauempaakin. Ohjelmaa oli nuorille ja vanhemmille. Pääesiintyjä oli Dave Lindholm.

Aluetyöntekijän koordinoima Pihlaja-foorumi kokosi keväällä ja syksyllä Pihlajamäen ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Kevään Pihlaja-foorumissa Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta esitteli Pihlajamäen turvallisuuskyselyn tuloksia. Myös syksyn foorumissa teemana oli viihtyvyys ja turvallisuus. Tilaisuuden innoittamana järjestettiin roskienkeräyskävelyitä.

Keväällä Pihlajamäki-Seura järjesti yhdessä monien tahojen kanssa Helsingin kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot.

Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjesti yhdessä Lähiöprojektin kanssa linturetken, jossa oppaana toimi Paul Segersvärd. Helsinki-päivänä oli myös kyläjuhla Maasälvän leikkipuistossa.

Pihlajamäki-Seura järjesti syyskuussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n, Lähiöprojektin ja Kulttuuriasiankeskuksen kanssa. Kaupunginosayhdistykset ja lähiöarkkitehti koordinoivat tapahtumaa, mutta mukana oli melko kattavasti alueen toimijoita.

Seura oli mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita. Keväällä olimme Leijonien Pihlajamarkkinoilla, syyskuun alussa  Pihlajamäen Ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen Pihlis-tempauksessa, marraskuussa Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlassa sekä joulukuussa alueen viranomaistahojen ja yhdistysten järjestämässä Lucianpäivän Puurojuhlassa.

Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat

Pihlajamäki-Seura aloitti Pihlajamäen lähiölehden tekemisen yhteistyössä Koillis-Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti muuttui Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi painokseksi. Seura teki jutut ja Koillis-Helsingin Lähisanomat/Vartti myi ilmoitukset. Lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa painosmäärän vaihdellessa 42 800:sta 62 000:een. Lehden lopussa oli Lähiöprojektin kustantamana kaksi-kolme sivua, joilla Lähiöprojekti, lähiöarkkitehti, aluetyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertoivat asioistaan.

Pihlajamäki-Seura jatkoi Pihlajamäen kotisivujen kehittämistä ottaen käyttöön lyhyemmän nimen www.pihlajamaki.info. Loppuvuodesta kotisivut ja lehti toimivat yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä.

Seuralla oli käytössään Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, jossa oli myös alueen muiden toimijoiden ilmoituksia.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-Seura antoi toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia oman lähiönsä hyväksi.

Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimi Musa-tiimin vetäjänä.

Juha Valta veti Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttoi ryhmän teemaan liittyvien asioiden toteutumista.

Sampsa Lommi veti Luontoryhmää, joka järjesti 12.6. linturetken. Luontoryhmä oli mukana suunnittelemassa Pihlajapäivän aattoona 15.9. toteutunutta koululaisten luonto- ja kotiseuturetkeä.

Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula toimitussihteerinä.

Alkuvuodesta Sampsa Lommi toimi Pihlajamäen kotisivujen päätoimittajana. Loppuvuodesta Päivi Seikkula toimi www.pihlajamaki.infon päätoimittajana vastaten kotisivujen sisällöstä.

Muu toiminta

Vuoden 2007 aikana sääntömuutoskysymyksiä pohdittiin melko paljon, mutta sääntömuutosta ei saatu vielä valmiiksi.

Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myi toimintansa tukemiseksi Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja.

Kannatimme alueen kolmen koulun toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seura pyrki edesauttamaan kaikkea lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

Pihlajamäki-Seuralla oli sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan palstaviljelyalueesta.

Jäsenyydet

Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. HELKA:n jäsenyyden kautta toteutuu mm. Pihlajamäen kotisivujen verkkoympäristö ja sen ylläpito. Myös Pihlajamäen turvallisuus -kysely mahdollistuu HELKA:n jäsenyyden kautta.

Seuran jäseniä oli mukana Kotiseutuliiton järjestämässä Kotiseutujulkaisu-seminaarissa.

Pihlajamäki-Seuran puheenjohtaja edusti yhdistystä Helkan kokouksissa sekä koillisten kaupunginosayhdistysten kokoontumisissa Koillisen Kohotuksessa.

Vesa Koskela toimi myös HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten kaupunginosien edustajana.

Johtokunta

Toimintakertomus 1997

Pihlajamäessä alkaa raha-automaattivaroin käynnistetty perhe-, päihde- ja yhteistyöprojekti, jonka puitteissa pyritään asiantuntijan avustuksella parantamaan alueen perheiden tilannetta. Perheitä tuetaan parempaan elämään ja vanhemmuuteen. Pihlajamäen oma jalkapalloseura PK-35 nousee mestariliigaan. Skeittirata valmistuu. Alueelle anotaan jalkapallohallia.

Pihlajamäki-Seuran toimintakertomus vuodelta 1997

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alueensa henkisiä ja aineellisia oloja. Perustamisasiakirjan mukaan tämä tapahtuu vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, lisäämällä asukkaiden yhteishenkeä ja edistämällä kotiseututuntemusta ja viihtyvyyttä. Yhdistys on kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Seuran jäsenistö ja johtokunta

Seuran jäsenmäärä on 200 henkeä.

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Veikko Vihavainen, varapuheenjohtajana Juha Valta, sihteerinä Pirjo Veijalainen ja rahastonhoitajana Tapani Puska.

Muut jäsenet: Markku Arola, Jarmo Hyökyvaara, Lea Packalen, Pekka Ollila, Tomi Rautio, Karita Haakanen, Jarmo Halenius.

Varajäsenet: Ulla Welin, Pirjo Veijalainen ja Aune Greggas.

Tilintarkastajina ovat toimineet Erkki Kuoppala ja Pekka Suttinen, varatilintarkastajina Ritva Honkavaara ja Eero Maarela.

Johtokunta on kokoontunut vuosikokouksen ja syyskokouksen lisäksi 6 kertaa.

Toiminta

Seuran vanha ja perintekäs Pihlajanlehti on Veikko Vihavaisen ja Ossi Veirton toimittamana ilmestynyt kaksi kertaa. Lehden toimitus on jälleen Seuran aktiivisten jäsenten käsissä.

Vuosittain toistuvat toiminnot ovat olleet alueen siivoustalkoot, joissa ahkerimmin ovat roskia keränneet koululaiset. Helsinki-päivänä Seura on kaupungin apurahan turvin järjestänyt teatteriohjelmaa leikkipuisto Maasälpään ja pihatanssit vanhustentalolle. Juhlatunnelma oli todella korkealla hanurin tahtien siivittämänä. Mukana oli myös Ulla Welinin mainio lausuntaesitys. Runot olivat omaa tuotantoa.

Seura on ollut aktiivina osapuolena alueen yhdistysten järjestämässä syysjuhlassa ”Pihlajaviikossa”. Tällöin eri puolilla aluetta on ollut tarjolla monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille.

Puheenjohtaja on osallistunut koillisen alueen asukasyhdistysten yhteistyökokouksiin. Puheenjohtaja on lisäksi osallistunut naapuriyhdistysten juhlatilaisuuksiin mm. Malmi-seuran tanssiaisiin. Lisäksi on pidetty yllä hyviä suhteita alueen urheiluseuroihin. Puheenjohtaja mm. onnitteli alueen omaa jalkapalloseuraa PK-35 mestaruusliigaan nousun johdosta. Seuran jäsenet ovat osallistuneet HELKAn kokouksiin ja samoin Helsingin kaupungin järjestämiin esitelmä- ja informaatiotilaisuuksiin.

Seuran tärkein hanke 1997 on ollut raha-automaattivaroin käynnistetty perhe-, päihde- ja yhteistyöprojekti, jonka puitteissa pyritään asiantuntijan avustuksella parantamaan alueen perheiden tilannetta. Perheitä tuetaan parempaan elämään ja vanhemmuuteen. Projektityöntekijänä toimii Ilkka Rantanen.

Vuoden 1997 aikana toteutui nuorisotalon aktiivien toive skeittiradan rakentamisesta Pihlajamäen urheilupuistoon.

Pihlajamäki-Seuran alajaoksena toimi Rapakivenkujan palstaviljelijät, jotka vuokraavat ja kasvattavat satoja noin 30 viljelypalstalla. Vuosittain vapautuu pari palstaa uusien harrastajien käyttöön.

Kannanotot

Pihlajamäki-Seura on antanut lausunnon kaupunginsuunnitteluvirastolle Lahdentien varteen kaavoitetusta pienteollisuusalueesta.

Seura on lähettänyt kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa esitetään sivutoimisteen jättämistä nykyisiin kirjastotiloihin ja valitetaan kirjastotoiminnan siirtymistä Viikin yliopistoalueelle.

Lisäksi on kirjelmöity jalkapallohallin ja -kentän saamiseksi Pihlajamäen urheilupuistoon.

 

Pihlajamäki-Seura ry johtokunta.

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 1993

Pihlajamäen läpiajoliikenne puhuttaa pihlisläisiä. Rapakiventien hiidenkirnut löytyvät tietöiden yhteydessä. Pihlajamäen Lions-club ideoi ja toteuttaa Pihlajamäen ensimmäiset Hela-karnevaalit.

Pihlajamäki-Seura ry

Toimintakertomus vuodelta 1993

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueen kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoituksena on, kuten sen säännöissä sanotaan, kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkeä sekä viihtyvyyttä. Yhdistys on Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Ulla Welin, varapuheenjohtajana Pekka Ollila, sihteerinä Aune Greggas ja rahastonhoitajana Tapani Puska. Johtokunnan muut jäsenet ovat olleet Markku Arola, Anneli Kenttälä, Helena Linnas, Pirjo Veijalainen ja Tarja Valkonen. Varajäseninä ovat olleet Marjatta Karvonen, Ari Vainikka ja Veikko Vihavainen, yksi heistä 1993 eroa pyytäneen Antero Lanervan paikalla.

Johtokunta on toimikauden aikana kokoontunut seitsemän kertaa. Vuosikokous pidettiin 17.2.1993 nuorisotalossa.

Jäsenistö

Tilikauden aikana jäsenmaksukuponkeja on ollut saataville alueen pankeissa ja seuran järjestämissä tilaisuuksissa. Jäsenmaksuja on peritty vakiojäseniltä myös vuosikokouskutsun yhteydessä lähetetyin pankkisiirtolomakkein. Jäsenmaksun maksaneitä jäseniä on noin 200.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Pekka Suttinen ja Erkki Kuoppala, varatilintarkastajina Erkki Honkavaara ja Liisa Rinnekoski.

Toiminta

Seuran varsinaiseen vuosiohjelmaan kuului siivoustalkoiden järjestäminen Pihlajamäen alueella toukokuun alussa, Pihlajamäki-päivä helatorstaina 20.5.1994 sekä Helsinki-päivä 12.6.1993.

14.4 Pihlajamäki-Seura oli mukana Kiinteistöviraston metsä- ja maatalousosaston järjestämissä risutalkoissa (osanotto olematon) alueella suoritettujen metsänhoidollisten toimien jälkisiivouksen yhteydessä.

Pihlajamäki-päivää vietettiin 20.5. yhdessä muiden järjestöjen kanssa Hela-karnevaalein. Karnevaalien ideoijana ja koordinoijana oli Pihlajamäen Lions-klubi. Karnevaalit lähtivät liikkeelle Pihlajiston koululta ja karnevaalikulkue kulki ostoskeskuksen kautta HUYK:n kentälle, jossa oli puheita, monenlaista toimintaa, kilpailuja ja mm. Pihlajamäki-Seuran järjestämä kahvio.

Pihlajamäki-Seura antoi alueen kouluille (peruskoulun ala-asteet ja yläaste) kullekin kolme sadan markan stipendiä jaettavaksi koulun päätösluokan oppilaille näiden osoittaman kotiseuturakkauden, ystävällisyyden ja avoimuuden perusteella.

Helsinki-päivänä 12.6 vanhustentalon pihalla järjestettiin tavan mukaan pihatanssit.

Kesäkuun puolessa välissä Pihlajistossa vietettiin seikkailupuiston avajaisia. Seikkailupuiston suunnittelijoina ja rakentajina olivat paikallinen asukasyhdistys Pihlajiston nuoret ja vanhemmat sekä Nuorisoasiainkeskus.

Syyskuun alussa Pihlajamäen ostoskeskus täytti 30 vuotta. Ostarilla oli silloin jos jonkinlaista toimintaa, huvimestarina Robin, Big Bad Girlsin tytöt laulamassa, pomppupaikka lapsille jne. Myös Pihlajamäki-Seura oli onnittelijoiden joukossa. Historiikin kertoi Viljo Salminen.

Syksyllä Pihlajisto pääsi mukaan WHO:n Terve kaupunki -projektiin, rahoittajina ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki. Myös alueen terveyskeskus on ollut mukana 3-vuotisessa Toimiva terveyskeskus -projektissa. Ns. Latokartanon-projekti on käyttänyt kehittävän työn tutkimuksen menetelmää.

26. marraskuuta vietettiin Pihlajamäessä lastenpäivää. Siinä olivat mukana alueen leikkipuistot, päiväkodit ja koulut, nuorisotalo ja seurakunta. Lastenpäivää juhlittiin taidenäyttelyin (lasten piirustuksia), hevosajeluin, nukketeatterein, taikuriesityksin, kirkossakäynnein jne. Pihlajamäki-Seura vastasi luontopolun sunnittelusta. Tapahtumasta toivottiin tulevan traditio.

Marraskuussa viettivät Pihlajamäen partiolaiset (Aarnivalkeat ja Aarnikarhut) 30-vuotisjuhliaan.

Osallistuminen ja kannanotot

Pihlajamäki-Seuran edustajana Helsingin kaupunginosayhdistysten liitossa HELKAssa on ollut Ulla Welin (varalla Pekka Ollila).

Pihlajamäki-Seura on saanut useita kutsuja osallistua eri kaupunginosayhdistysten juhliin sekä mm. seuraaviin neuvotteluihin, joita on järjestetty alueella toimiville järjestöille:

– 24.2. lähetetyn radioasukasillan suunnittelu

– 17.3. Koillisen alueen kaupunginosayhdistysten edustajain kokous Pihlajamäen nuorisotalolla

– 3.9. Helkan järjestämä vaikutusseminaari

– Koillisen liityntäliikennejärjestelyjä koskeva neuvottelu

– 1.-2.9. ECOCITY 1993 -näyttely

– Viikki-liikkeen kokoukset liikkeen jäsenyhdistyksenä

Vuoden aikana Pihlajamäki-Seura on ottanut kantaa seuraaviin esityksiin:

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuosille 1994-98: Kannanotossa mm. todettiin, että ohjelmasta puuttui kustannusarvio Viikki-Latokartano-alueen ympäristövaikutusten selvittämistä varten. Muutoin ohjelma tavoitteineen oli erinomainen ja erityisesti roskiksia toivottiin lisättävän myös Pihlajamäessä.

Koillis-Helsingin joukkoliikennejärjestelmä vuonna 1995: Kannanotossa vastustettiin ehdottomasti läpiajoliikenteen lisäämistä Rapakiventiellä ja kaivattiin tietoja paikallisten bussilinjojen (71 ja 71S) vuoroväleistä sekä poikittaisliikenteen kehittymisestä (79 ja 79V). Johtokunnan kokouksessa jätettiin kuitenkin mahdollisuus palauttaa kannattamattomana poistettu linja 71 V siten, että sen päätepysäkki olisi Pukinmäen puolella eikä Rapakivenkujalla.

Tiesuunnitelma Malminkaari-Viikinmäki (yksityinen aloite): Pihlajamäen läpikulkuliikennettä vähentävän tiesuunnitelman ei haluttu lisäävän Viikinmäen läpikulkuliikennettä. Jos Jokerirata toteutetaan pyörillä ja liikenneyhteydet sekä Viikin että Oulunkylän suuntaan mahdollistuvat, meluvallein suojattu tieyhteys ko. suuntaan olisi ehkä harkitsemisen arvoinen.

Terveyttä kaikille 2000 -projekti: Kannanotossa todettiin, että Terveyskasvatuksen keskus valitsee Pihlajamäen (Latokartanon) alueen siksi Helsingin osa-alueeksi, jolla ko. projekti toteutetaan (syksystä 1994 alkaen). Pihlajamäki-Seura kannattaa sitä. Myös Latokartanon sosiaali- ja terveysaseman toiminnan kehittämisestä vastuussa olevat ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita asiasta.

Latokartanon uimahalli: Johtokunta asetti toimikunnan, joka tutkii mahdollisuuksia saada Latokartanon alueen uimahalli tontille, jolle Pihlajamäkeä ja Pihlajistoa palveleva uimahalli oli merkitty vuoden 1971 asemakaavassa.

Julkaisut

Pihlajanlehti on ilmestynyt kaksi kertaa. Leijonat vastasivat molempien toimittamisesta. Jälkimmäisessä esiteltiin kuvin ja sanoin tietöiden yhteydessä Rapakiventien varrelta löytynyt iso hiidenkirnu.

Kaupunginosakirja ”Pihlajamäki – näköalalähiö” on vuoden 1993 aikana toimituksellisesti hyväksytty (Kulttuuriasiainkeskus, Kaupungin arkisto, Helsingin kaupungiosayhdistysten liitto) ja sivuvedostettu. Kaupungilla ei kuitenkaan ole rahaa sen painattamiseen. Kirjaa tulisi pystyä myymään 600-1000 kappaletta 50 mk/kpl, jotta painokustannukset saataisiin peitetyiksi.

Pihlajamäki-Seura ry

Johtokunta

 

 

 

Pihlajamäki-Seuran lausunto Ketokivenkaaren kaavaehdotuksesta

Pihlajamäki-Seura on jo aiemmin ilmaissut kantansa Ketokivenkaaren kaavan luonnokseen. Kaavan valmistelija on ottanut osan huomautuksistamme huomioon. Myös Museoviraston kanta on ilmeisesti aikaansaanut parannuksia.

Suunnittelualuehan on kulttuurihistoriallisesti merkittävän Malmin hautausmaan lähiympäristöä, jonka olemme käsittäneet suoja-alueeksi. Ketokivenkaari on Pihlajamäessä oleva osuus keskiaikaista Turku-Viipuri rantatietä, joka jatkuu Malmilta Porvooseen. Katurakennusosastolta aiemmin saadun informaation mukaan Ketokivenkaaren asfaltin alle on säilötty Malmin hautausmaanhan liittyviä kiveyksiä.

Meitä paikkakuntalaisia on hämmästyttänyt halu sijoittaa asuntoja tälle pienelle, historialliselle alueelle hautausmaan kupeeseen.

Pihlajamäentien varressa olevalle puistoalueelle 38P35 on tässäkin versiossa suunniteltu asuintaloja, mutta neliöt ovat vähentyneet. Tien varteen tulisi kytkettyjä pientaloja. Pihlajamäentiellä on tällä hetkellä voimakas läpiajoliikenne. Seura ei voi hyväksyä niitä terveysriskejä, mitä asuminen näin lähellä tietä toisi. Havainnekaavasta käy ilmi, että Pihlajamäessä asuminen on nyt sijoitettuna paljon kauemmaksi tiestä ja ongelmia (melu-, pöly-) on ilmennyt siitä huolimatta. Haluamme säilyttää kyseisen puiston suojakasvustona taaempana oleville taloille ja ulkoilijoiden käytössä.

Puollamme tonttien 38259 / 1 ja 2 säilyttämistä liiketontteina. Alueella toimii Malmin hautausmaata palveleva hautakiviveistämö ja kukkakauppoja.

Kaava-alueella (38259 ?) sijaitsee suojeltu vanha talo pihoineen. Piha-alueen koko on vaihdellut tämän suunnittelun kuluessa. Olemme talossa asuvan perheen kanssa samaa mieltä siinä, että pihaa ei saa liikaa supistaa. Kaavaluonnoksessa piha on suurempi kuin havainnekuvassa. Mielestämme kaavassa oleva piha tulee toteuttaa.

Suurin ongelma kaavassa ovat hautausmaan pääportin eteen Ketokivenkaarelle kaavoitetut pientalot (tontit 6,7,8). Tontit on kaavoitettu tienvarren nurmikkoalueelle. Mittauksessa saimme nurmikon leveydeksi 10 metriä. Kaavoittajan mielestä kartalla tilaa on 13,5 metriä. Tällöin mukana on varmaan täytetty raja-oja ja osa jalkakäytävää. Osan tontista vietakaosassa oleva koivukuja, joka kaavassa näkyy säilyvän.

Aiemmissa kaavaversioissa tontteja oli suurennettu ottamalla lisämaata Ketokivenkaaresta ja naapuritontista. Tämä ei ole ilmeisesti ollut lopulta mahdollista. Havainnekuvassa näillä minitonteilla (n 300 neliötä) olisi tilaa talolle ja autotallille. Nykyajan trendin mukaisesti tallin pohjapinta-ala on taloa suurempi. Ajo kulkisi suoraan tallista Ketokiventielle. Nämä talot eivät sovellu eivätkä mahdu tähän paikkaan, tila on liian pieni, liikenne vaarantuu ja rakennelmat lähentelevät Malmin hautausmaata. Tämä osa suunnitelmasta pitää ehdottomasti hylätä.

38039 korttelin tontteja koskevat muutokset tulee sopia kyseisten taloyhtiöiden tai omistajien kanssa.

Helsingissä 20.9.2007

Kunnioittaen Pihlajamäki-Seura ry Vesa Koskela puhj Pirjo Veijalainen siht

Toimintakertomus 2005

Leikkipuistojen toiminta kesäaikana ja koululaisten iltapäivätoiminta on puhuttanut, samoin koillisen alueen liikenne. Yhdistys on antanut kirjallisen lausunnon Viikin luonnonsuojelualueen kehittämis-suunnitelmasta. Alueen turvallisuuden parantamiseksi perustettu YKS2 projekti jatkui. Kirjallisen kyselyn avulla kartoitettiin alueen ongelmia.

________________________________________________________________________

Pihlajamäki-Seura ry

_______________________________________________________________________

Toimintakertomus vuodelta 2005

Pihlajamäki-Seura ry on toiminut sääntöjensä mukaan Pihlajamäen ja Pihlajiston alueiden kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä. Pihlajamäki-Seura ry on Helsingin kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen HELKA:n jäsen.


Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on 2005 toiminut Tapani Puska, rahastonhoitajana Ritva Malmström sekä sihteerinä Pirjo Veijalainen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Pekka Ollila, Mervi Kuhta, Aune Greggas, Anne Terävä, Tuija Hasu, Vesa Koskela, Helena Biström ja varajäsenet Miina Kajos, Marjatta Muurman ja Juha Valta.

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2005 aikana 5 kertaa. Lisäksi on järjestetty syyskokous ja vuosikokous.

Seuran jäsenmäärä on n 200 henkeä.

Jäsenmaksut olivat, 5 E henkilöltä/vuosi, ainaisjäsenyys 20 E ja yhteisöjäsenyys 20 E.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Päivi Alatalo ja Heikki Rinne.


Lausunnot

Seuran johtokunnan jäsenet ovat suullisesti antaneet palautetta alueen liikenteestä koillisen alueen liikennesuunnittelijoille.

Annettu lausunto leikkipuistotoiminnan tarpeellisuudesta kesäaikana. Sekä Maasälvän että Salpausselän leikkipuistot olivatkin auki kesällä 2005.

Annettu kirjallinen lausunto Viikin luonnonsuojelualueen kehittämissuunnitelmasta.

Seura on aktiivisesti osallistunut toimintaan jolla pyritään säilyttämään ja lisäämään alueen koululaisten iltapäivätoimintaa.


Tapahtumat, kokoukset ja projektit

 • Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Helsingin kaupungin ja Helkan järjestämiin koulutus ja luentotilaisuuksiin.

 • Puheenjohtaja on edustanut Seuraa HELKA:n kokouksissa.

 • Seuralla oli edustajat ja oma pöytä Lionsien järjestämässä Pihlajamarkkinoilla toukokuussa. Tapahtumassa jaettiin tietoa toiminnasta, hankittiin uusia jäseniä ja myytiin seuran toimittamaa kirjaa ”Pihlajamäki näköalalähiö”.

 • Vuonna 2004 aloitettiin YKS2-projekti, joka tähtää alueen asukkaiden turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseen. Toimintaa ideoi Mikko Virkamäki. Pihlajamäessä toimintaa johtaa Helena Biström japunaan projektiryhmä. Kirjallisen kyselyn avulla kartoitettiin alueen ongelmia. Vuoden aikana on pyritty puuttumaan ongelmiin mm parantamalla ostoskeskuksen järjestystä. Poliisi on aktiivisesti toiminut järjestyshäiriöiden poistamiseksi. Projektissa myös alueen asukkaiden on osallistuttava turvallisuuden lisäämistoimenpiteisiin. Ympäristön siisteyttä onkin parannettu, romuautoja poistettu puistoalueilta ja samoin puututtu lainvastaiseen pysäköintiin puistoalueilla.

 • Pihlajamäen ja Seuran nettisivuprojektia on valmisteltu 2005.

 • Osallistuttu Pihlajamäen nuorisotoimintaan PK-35 seuran toimitsijoina.

 • Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Viikin luonnonsuojelualueen kehityskokouksiin.

Muu toiminta

Pihlajamäki-Seura on julkaissut Pihlajanlehteä yhdessä alueen Lions Clubin kanssa.

Pihlajamäki-Seuran alaisuudessa toimivat Rapakivenkujan palstaviljelijät 30 palstallaan.

Pihlajamäki-Seura on jakanut jokavuotiset stipendit alueen kolmelle koululle.

Johtokunta

Aarnikanmäen alue ja pohjoinen lehtometsä Pihlajamäessä on säilytettävä rakentamattomana

Pihlajamäki-seuran lausunto Helsingin 2050 yleiskaavasta siltä osin, kun se koskee Pihlajamäessä sijaitsevaa Aarnikanmäen aluetta lähiympäristöineen.

Lue Pihlajamäki-seuran lausunto tästä >