Pihlajamakiseura

Lausunto palvelulinjojen uudistamisesta joukkoliikennelautakunnalle

Helsingin palvelulinjasto uudistuu vuoden 2009 alusta alkaen. Pihlajamäen palvelulinja (P9) on muuttumassa linjaksi P71, ja palvelulinjan reitin varrelta ovat nyt tippumassa Maasälväntiellä, Liusketiellä ja Marmoritiellä asuvat Pihlajamäen ikäihmiset, joita on paljon.

Katsomme, että pysäkeille suunniteltu kutsupalvelu ei palvele asukkaita aidosti, vaan selkeä aikataululinja on huomattavasti parempi ja toimivampi ratkaisu.

Keskustelussa suunnittelija Ville Lepistön kanssa on käynyt ilmi, että suunnitellun P71-linjan aikatauluun saadaan mahtumaan käynti Maasälväntiellä, jos halutaan. Keskustelussa on käynyt ilmi myös se, että jos Viikin Prisma jätetään pois ja linja päättyy Pihlajistoon, voi reitti koukata myös Liusketielle, ehkä Marmoritien kohdalla.

Keskustelussa on käynyt ilmi myös, että esittämämme muutokset on mahdollista tehdä myös ilman joukkoliikennelautakunnan käsittelyä. Katsomme asian kuitenkin niin tärkeäksi, että lähetämme palautteen myös lautakunnan jäsenille 14.10. kokoukseen.

Toki toivomme, että aikatauluun mahtuisi sekä Viikin Prisma että Liusketie. Mutta jos joudumme valitsemaan näiden kahden välillä, niin mielestämme Palvelulinjan tarkoitus ikäihmisten palvelujen turvaamiseksi toteutuu juuri paremmin Liusketien koukkauksella (joka tapahtuisi samoin kuin suunnitellut Graniittitien ja Vuolukiventien – sekä Maasälväntien – koukkaukset). Tärkeämpää on se, että Pihlajamäen asukkaat pääsevät esimerkiksi Malmin sairaalaan kuin se, että osa Pihlajamäen asukkaista jää ilman palveluja toisen osan päästessä Viikin Prismaan.

Helsingissä 12.10.2008

Pihlajamäki-Seuran johtokunnan puolesta

Vesa Koskela Puheenjohtaja
Tuomas Työrinoja Sihteeri

Lausunto ostoskeskuksen eteläosan asemakaavamuutoksesta kaupunkisuunnitteluvirastolle

Pihlajamäki-Seura on tutustunut Pihlajamäen ostoskeskuksen etäläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviontisuunnitelmaan. Kantanaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Pihlajamäki-Seura toteaa toivovonsa, että asemakaavan muutosluonnosta valmistellaan esitetyn pelkän VE1:n asemasta sekä VE1:n että VE2:n perusteella. Seura ei ota tässä vaiheessa kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta, mutta katsoo, että VE2:sta ei ole järkevää pudottaa tässä vaiheessa suunnittelua pois.

Pihlajamäki-Seura perustelee kantaansa sillä, että ostoskeskuksen asemakaavan muutos on tärkeä hanke koko kaupunginosan tulevaisuudelle. Asemakaavan muutoksilla voidaan vaikuttaa niin ostoskeskuksen viihtyvyyteen, elinkelpoisuuteen kuin kaupunginosalle keskeisen alueen arkkitehtoniseen ilmeeseen. Vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista tarvitaan nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa, jotta vastuullisia päätöksiä voidaan tehdä.

Seura toivoo myös selkeyttä siihen, kuinka VE1 ja VE2 vaikuttavat ostoskeskuksen nykyisten yrittäjien toimintaan. Lisäksi seura toivoo, että asian osalliksi lisätään maanomistajien, yrittäjien ja asukkaiden lisäksi myös ostoskeskuksen uuden osan osakkeenomistajat, joita ei oltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittu.

Seura pitää ostoskeskusalueen kehittymistä tärkeänä, ja toivoo että kaavoituksessa löydetään sellaiset ratkaisut, jotka ovat kaikille asianosaisille hyväksyttäviä, jotta ei käy niin, että ostoskeskuksen kehittämiseksi ei tehdä mitään.

Vesa Koskela, puheenjohtaja

Tuomas Työrinoja, sihteeri

Lausunto Viikin tiedepuiston asemakaavan muutoksesta

Viikin tiedepuiston tontin 36190 asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Hanke 502, Kslk 2008-594, Oas 802-00/08 Pihlajamäki-Seuran lausunto

Tontin tämänhetkinen rakennusoikeus (opetus/tutkimuskäyttöön ) on 5 000 kerrosneliömetriä. Muutoksessa se nousee 6 500 kerrosneliömetriin eli kolmanneksella. Kerrosluku kasvaa neljästä viiteen. ( Ilmeisesti alun perin kellarikerros oli ¾ korkuinen ja lisäksi 3 normaalikorkuista kerrosta) Tontti on nyt autopaikoitusalueena.

Pihlajamäki-Seura ry ei halua lausua lopullista kantaansa tontin tehokkuusluvun nostoon, koska muutoksesta ei ole vielä tehty arvioita sen vaikutuksesta ympäristöön, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen (sivu 2). Haluamme seurata suunnittelua ja suunnittelun aikana valmistuvia vaikutusten arviointien tuloksia.

Ongelmaksi saattaa muodostua autopaikkojen puute, joka on jo nyt ongelma päivisin.

Toisena ongelmana kaavamuutoksessa saattaa olla alueen alkuperäisen suunnitteluajatuksen häviäminen. Tällä hetkellä alueen muodostavat kaksi rakennuksista muodostuvaa kaarta, joista Biokeskuksen puoli muodostuu korkeista rakennuksista ja Yrityshautomon puoli n 3 kerroksen korkuisista rakennuksista. Viisikerroksisen rakennuksen sijoitus matalaan kaareen vaatii em vaikutuksen arviointia kaupunkikuvaan ja tarkempia piirustuksia ainakin suhteessa naapurirakennuksiin ennen kuin muutoksen vaikutus tulee selväksi.

Helsingissä 11.5.2008

Pihlajamäki-Seura ry

Toimeksi saaneena Pirjo Veijalainen, FT
Puheenjohtaja Vesa Koskela
Sihteeri Tuomas Työrinoja

Lausunto Viikinmäen Harjannetien pohjoispuolelle suunnitellusta asemakaavamuutoksesta

Viikinmäki, Harjannetien pohjoispuolen asemakaavan muutos, arviointisuunnitelma 778-00/08

Asia: Viikinmäki, Harjannetien pohjoispuolen asemakaavan muutos, arviointisuunnitelma 778-00/08

Pihlajamäki-Seuran lausunto

Olemme tutustuneet Viikinmäen Harjannetien pohjoispuolelle suunniteltuun asemakaavamuutokseen.

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Asuinkortteleiden 36120 ja 36121 välillä olevalta VL/E-alueelta poistetaan varaus lyijypitoisten maiden loppusijoitusta varten ja alue muutetaan lähivirkistysalueeksi (VL). Arvostamme myös sitä, että alueen luoteisosassa oleva merkittävä luontokohde, sinivuokkoja kasvava lehto, voidaan näin säilyttää.

Mielestämme myös asuntokortteleiden rakennusalojen ja rakennusten sijoituksen muuttaminen niin, että saadaan suojaisemmat piha-alueet korkealla oleville tonteille on erittäin hyvä ratkaisu. Olemme voineet todeta tällaisen rakentamistavan edut kuluneiden 45 vuoden aikana täällä Pihlajamäessä.

Helsinki 11.2.2008

Vesa Koskela, puheenjohtaja

Pirjo Veijalainen, sihteeri

Aune Greggas, hallituksen jäsen

Pihlajamäki-Seuran toimintakertomus vuodelta 2007

Pihlajamäki-Seura on toiminut sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka on seurannut tarkoin alueen kehitystä ja pyrkinyt edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Johtokunta ja muu hallinto

Johtokunnan puheenjohtajana toimi Vesa Koskela, varapuheenjohtajana Miina Kajos, rahastonhoitajana Ritva Malmström ja sihteerinä Pirjo Veijalainen. Lisäksi johtokunnan jäseninä toimivat Aune Greggas, Tuija Hasu, Sampsa Lommi, Pekka Ollila, Tapani Puska, Pirjo Seppä ja Anne Terävä. Varajäseninä toimivat sihteeri Pirjo Veijalaisen lisäksi Mervi Kuhta ja Jussi Parviainen.

Johtokunta kokoontui vuoden 2007 aikana kahdeksan (8) kertaa. Lisäksi järjestettiin vuosikokous.

Vuonna 2007 Seura aloitti jäsenrekisterinsä päivittämisen. Seuralle hankittiin jäsenrekisteri-ohjelma ja Sampsa Lommi otti vastaan jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät. Työ jäi kuitenkin vielä paljon kesken. Todellista jäsenmäärää on vielä vaikea arvioida.

Henkilöjäsenmaksu oli 10 euroa ja yhteisöjäsenmaksu 20 euroa.

Seuran tilintarkastajina toimivat Päivi Alatalo ja Heikki Rinne.

Kumppanuussopimus

Pihlajamäki-Seura oli yhtenä kumppanuusosapuolena Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ja Lähiöprojektin kanssa. Aluetyöntyöntekijä Sini Heino-Mouhun toimipisteenä oli Pihlajamäen lähiöasema Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina oli omien viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön. Lähiöarkkitehti Mikko Tainio oli viimeistä vuotta Pihlajamäessä töissä, ja joulukuussa Pihlajamäki-Seura kiitti monivuotista yhteistyökumppaniaan.

Lausunnot

Pihlajamäen ala-asteen lakkautusuhka työllisti alkuvuodesta. Koulun säilyttämisen puolesta kerättiin 1750 nimeä ja ne luovutettiin opetuslautakunnalle alkuvuodesta. Myöhemmin opetusvirasto omassa esityksessään ei enää ehdottanut koulun lakkauttamista.

Annoimme puoltavan lausunnon Pihlajamäen nuorisopuiston ja koulujen liikennejärjestelyistä ja ympäristön parannusehdotuksesta. Toivoimme kävelytien ja ala-asteen välisen alueen hoitamista puistomaisempana.

Seurasimme Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Annoimme lausunnon Ketokivenkaaren rakentamisen supistamiseksi, koska pienille tonteille vilkaasti liikennöidyn Pihlajamäentien melualueelle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Malmin hautausmaan lähelle suunniteltiin tiivistä rakentamista.

Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella

Alkuvuodesta 2007 pidettiin Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta, johon pyydettiin asukkaita kertomaan toiveitaan Seuran ja Lähiöaseman toiminnasta.
 
Aluetyöntekijä toimi pääkoordinaattorina Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka pidettiin kesäkuun alussa Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjesti Pihlajamäki-Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa suunnittelemassa ja toteuttamassa oli niin Seuran jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita sekä bluesin ystäviä kauempaakin. Ohjelmaa oli nuorille ja vanhemmille. Pääesiintyjä oli Dave Lindholm.

Aluetyöntekijän koordinoima Pihlaja-foorumi kokosi keväällä ja syksyllä Pihlajamäen ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Kevään Pihlaja-foorumissa Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta esitteli Pihlajamäen turvallisuuskyselyn tuloksia. Myös syksyn foorumissa teemana oli viihtyvyys ja turvallisuus. Tilaisuuden innoittamana järjestettiin roskienkeräyskävelyitä.

Keväällä Pihlajamäki-Seura järjesti yhdessä monien tahojen kanssa Helsingin kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot.

Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjesti yhdessä Lähiöprojektin kanssa linturetken, jossa oppaana toimi Paul Segersvärd. Helsinki-päivänä oli myös kyläjuhla Maasälvän leikkipuistossa.

Pihlajamäki-Seura järjesti syyskuussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n, Lähiöprojektin ja Kulttuuriasiankeskuksen kanssa. Kaupunginosayhdistykset ja lähiöarkkitehti koordinoivat tapahtumaa, mutta mukana oli melko kattavasti alueen toimijoita.

Seura oli mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita. Keväällä olimme Leijonien Pihlajamarkkinoilla, syyskuun alussa  Pihlajamäen Ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen Pihlis-tempauksessa, marraskuussa Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlassa sekä joulukuussa alueen viranomaistahojen ja yhdistysten järjestämässä Lucianpäivän Puurojuhlassa.

Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat

Pihlajamäki-Seura aloitti Pihlajamäen lähiölehden tekemisen yhteistyössä Koillis-Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti muuttui Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi painokseksi. Seura teki jutut ja Koillis-Helsingin Lähisanomat/Vartti myi ilmoitukset. Lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa painosmäärän vaihdellessa 42 800:sta 62 000:een. Lehden lopussa oli Lähiöprojektin kustantamana kaksi-kolme sivua, joilla Lähiöprojekti, lähiöarkkitehti, aluetyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertoivat asioistaan.

Pihlajamäki-Seura jatkoi Pihlajamäen kotisivujen kehittämistä ottaen käyttöön lyhyemmän nimen www.pihlajamaki.info. Loppuvuodesta kotisivut ja lehti toimivat yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä.

Seuralla oli käytössään Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, jossa oli myös alueen muiden toimijoiden ilmoituksia.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-Seura antoi toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia oman lähiönsä hyväksi.

Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimi Musa-tiimin vetäjänä.

Juha Valta veti Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttoi ryhmän teemaan liittyvien asioiden toteutumista.

Sampsa Lommi veti Luontoryhmää, joka järjesti 12.6. linturetken. Luontoryhmä oli mukana suunnittelemassa Pihlajapäivän aattoona 15.9. toteutunutta koululaisten luonto- ja kotiseuturetkeä.

Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula toimitussihteerinä.

Alkuvuodesta Sampsa Lommi toimi Pihlajamäen kotisivujen päätoimittajana. Loppuvuodesta Päivi Seikkula toimi www.pihlajamaki.infon päätoimittajana vastaten kotisivujen sisällöstä.

Muu toiminta

Vuoden 2007 aikana sääntömuutoskysymyksiä pohdittiin melko paljon, mutta sääntömuutosta ei saatu vielä valmiiksi.

Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myi toimintansa tukemiseksi Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja.

Kannatimme alueen kolmen koulun toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seura pyrki edesauttamaan kaikkea lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

Pihlajamäki-Seuralla oli sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan palstaviljelyalueesta.

Jäsenyydet

Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. HELKA:n jäsenyyden kautta toteutuu mm. Pihlajamäen kotisivujen verkkoympäristö ja sen ylläpito. Myös Pihlajamäen turvallisuus -kysely mahdollistuu HELKA:n jäsenyyden kautta.

Seuran jäseniä oli mukana Kotiseutuliiton järjestämässä Kotiseutujulkaisu-seminaarissa.

Pihlajamäki-Seuran puheenjohtaja edusti yhdistystä Helkan kokouksissa sekä koillisten kaupunginosayhdistysten kokoontumisissa Koillisen Kohotuksessa.

Vesa Koskela toimi myös HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten kaupunginosien edustajana.

Johtokunta

Pihlajamäki-Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Pihlajamäki-Seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä, joka seuraa tarkoin alueen kehitystä ja pyrkii edistämään asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Seura tekee lausuntoja ja aloitteita Pihlajamäen ja lähiympäristön kaupunkisuunnittelua ja liikennejärjestelyitä koskevissa asioissa. Todennäköisesti vuonna 2008 tulee ajankohtaiseksi Pihlajamäen ostoskeskuksen lisärakentaminen.

Kaavoituskatsauksessa on esitetty asuinrakentamista tontille, joka aikaisemmin oli kaavoitettu uimahalliksi. Tontti sijaitsee Pihlajistontien ja Pihlajamäentien risteyksessä vastapäätä ABC-huoltoasemaa. Kaavoitusasioisssa pyrimme yhteistyöhön ja yhteisiin näkemyksiin Pihlajamäkeen rajautuvien kaupunginosayhdistysten kanssa. Pyrimme saamaan uimahallin.

Seuraamme edelleen Pihlajamäen nuorisopuiston rakentumista koulualueen kylkeen.

Kumppanuussopimus

Pihlajamäki-Seura on yhtenä kumppanuussosapuolena Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sosiaalivirasto on palkannut yhdyskuntatyöntekijäksi Sini Heino-Mouhun.

Aluetyön tavoitteena on verkostojen ja asukkaiden aktivoiminen, joka lisää sosiaalista pääomaa edistäen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhdyskuntatyöntyöntekijän toimipisteenä on Pihlajamäen lähiöasema Liusketie 3:ssa. Kumppanuudessa Pihlajamäki-Seuran suurimpana roolina on omien viestintäkavanavien antaminen aluetyön tiedotuskäyttöön.

Tapahtumia Pihlajamäessä ja lähialueella

Yhdyskuntatyöntekijä toimii pääkoordinaattorina toista vuotta järjestettävässä Pihlajamäki goes Blues -tapahtumassa, joka pidetään 7.6. Kiillepuistossa. Blues-tapahtuman järjestää Pihlajamäki-Seuran musatiimi, mutta tapahtumaa toteuttamassa on niin Seuran jäseniä kuin monia muitakin Pihlajamäen asukkaita ja bluesin ystäviä kauempaakin.

Yhdyskuntatyöntekijä koordinoi Pihlaja-foorumia, joka kokoaa kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä – Pihlajamäen ja Pihlajiston toimijoita yhteen. Keväällä 21.4. Pihlaja-foorumi järjestetään messutyyppisenä. Pihlajamäki-Seuran puolesta Pihlaja-foorumin yhteistyökumppanina on Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmän vetäjä Juha Valta.

Pihlajamäki-Seura järjestää syyskuun alussa Pihlajapäivän yhteistyössä Pihlajiston Asukasyhdistys PNV:n kanssa. Nämä kaksi kaupunginosayhdistystä koordinoivat tapahtumaa, mutta mukaan pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti kaikki alueen toimijat. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja Lähiöprojekti ovat tapahtuman yhteistyökumppaneita.

Alkuvuodesta 2008 Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen hiidenkirnujen nimikilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sekä kaupunginmuseon kanssa. Kirnujen nimiäiset pidetään kevät-kesällä. Kilpailun tiedotuksesta vastaa Pihlajamäen kotisivut www.pihlajamaki.info.

Keväällä Pihlajamäki-Seura järjestää yhdessä monien mukaan tulevien tahojen kanssa Helsingin kaupungin rakennusviraston koordinoimat siivoustalkoot.

Helsinki-päivänä 12.6. Seura järjestää luontoretken sekä Maasälvän leikkipuiston kanssa koko perheen tapahtuman.

Syksyllä 15.10. Pihlajamäki-Seura järjestää Pihlajamäen kirkon kanssa tapahtuman, jossa on mukana Pihlajamäen entinen kanttori Pentti Tynkkynen. Pihlajamäki-Seuran vastuuhenkilönä on Aune Greggas.

Seura järjestää Tervetuloa Pihlajamäkeen -tutustumiskierroksen, joka on tarkoitettu etenkin Pihlajamäkeen lähiaikoina muuttaneille.

Seura on mukana myös eri tahojen järjestämissä tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, hankkimassa jäseniä sekä myymässä Pihlajamäki-tuotteita: keväällä Leijonien Pihlajamarkkinoilla, kesällä Pihlajamäki goes Bluesissa sekä loppuvuodesta Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhlassa ja alueen viranomaistahojen ja yhdistysten järjestämässä Puurojuhlassa.

Pihlajamäki-Seuran viestintäkanavat

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen lähiölehden tekemistä yhteistyössä, joka alkoi vuonna 2007 Koillis-Helsingin Lähisanomien kanssa. Lehti on muuttunut Kaupunkilehti Vartin pohjoiseksi painokseksi. Seura tekee jutut ja lehti myy ilmoitukset. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 56 500 kpl painoksena Vartti-lehden välissä. Lehden lopussa on Lähiöprojektin kustantamana kaksi sivua, joilla Lähiöprojekti, yhdyskuntatyöntekijä ja lähiöliikuttaja kertovat asioistaan.

Pihlajamäki-Seura jatkaa Pihlajamäen kotisivujen www.pihlajamaki.infon kehittämistä niin, että kotisivut ja lehti toimivat yhdessä Pihlajamäen toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutteisena tiedon välittäjänä.

Seuralla on Pihlajamäen ostoskeskuksella ilmoitustaulu, joka on myös alueen muiden toimijoiden käytössä.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-Seura antaa toimintaryhmien kautta mahdollisuuksia asukkaille toimia oman lähiönsä hyväksi. Uusia toimintaryhmiä luodaan sen mukaan kuin tarpeita ilmenee ja vastuunkantajia löytyy.

Yhdyskuntatyöntekijä Sini Heino-Mouhu toimii Musa-tiimin vetäjänä.

Juha Valta vetää Turvallinen ja viihtyisä Pihlajamäki -ryhmää, joka koordinoi vuosittain järjestettävän kyselyn ja edesauttaa ryhmän teemaan liittyvien asioiden toteutumista.

Sampsa Lommi vetää Luontoryhmää, joka järjestää 12.6. luontoretken ja muuta luontoon liittyvää toimintaa.

Vesa Koskela toimii Pihlajamäen lähiölehden päätoimittajana ja Päivi Seikkula toimitussihteerinä.

Päivi Seikkula toimii www.pihlajamaki.infon päätoimittajana.

Pihlajamäki-Seuran johtokunta ja työryhmät -verkosto pitää keskenään yhteyttä eri tavoin, jotta tiedonkulku ja vastuunjako toimisi.

Pihlajamäki 50 vuotta juhlatoimikunnan perustaminen

Pihlajamäki-Seura perustaa juhlatoimikunnan, joka koordinoi hankkeita, jotka pyritään toteuttamaan ennen vuotta 2012, jolloin Pihlajamäki täyttää 50 vuotta. Tällaisia hankkeita ovat ainakin uuden Pihlajamäki-kirjan tekeminen sekä HELKA:n jäsenyyden mahdollistama Kotikaupunki-polku, jonka hakemus laitetaan sisään.

Muu toiminta

Vuonna 2008 Pihlajamäki-Seura jatkaa jäsenrekisterinsä päivittämistä, tehostaa jäsenhankintaa sekä yhteydenpitoa jäseniin. Sampsa Lommi hoitaa jäsenrekisteriä.

Sääntömuutos tehdään valmiiksi, jonka jälkeen pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous kevät-kesällä.

Toteutetaan Pihlajamäki-Seuran graafisen ilmeen uudistaminen ja yhtenäistäminen, jossa lähtökohtana on Pihlajamäen lähiölehteen ja www.pihlajamaki.infoon luotu graafinen ilme, mutta Pihlajamäki-viirin sekä Pihjamäki-lipun elementitkin pyritään huomioimaan.

Pihlajamäki-Seuran toiminnasta luodaan Toimintakäsikirja, jossa kuvataan Seuran eri toiminnot ja niihin liittyvät prosessit vastuunjakoineen ja yhteistyökuvioineen.

Jäsenmaksutulojensa lisäksi Pihlajamäki-Seura myy toimintansa tukemiseksi Pihlajamäki-tuotteita, kuten paitoja, kirjoja ja kortteja.

Kannatamme alueen koulujen toimintaa antamalla varoja stipendeihin.

Seura pyrkii edesauttamaan kaikkea alueella lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä.

Pihlajamäki-Seuralla on sopimus Helsingin kaupungin kanssa Rapakivenkujan palstaviljelyalueesta.

Jäsenyydet

Pihlajamäki-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen.

Yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken on HELKA:n yksi painopistealue vuonna 2008.

Vesa Koskela toimii toista vuotta HELKA:n hallituksen varajäsenenä koillisten kaupunginosien edustajana.

HELKA:n jäsenyyden kautta Pihlajamäki-Seuran käytössä on www.pihlajamaki.infon verkkoympäristö sekä Pihlajamäen turvallisuuskysely. Kotiseutujulkaisujen rahoitusta voi hakea mm. Kotiseutuliitolta.

HELKA ja Kotiseutuliitto järjestävät yhdistys- ja kotiseututoimintaan liittyvää koulutusta, johon Pihlajamäki-Seuran johtokunnan jäsenten ja muidenkin vastuunkantajien toivotaan osallistuvan.

Pihlajamäki-Seuran lausunto Ketokivenkaaren kaavaehdotuksesta

Pihlajamäki-Seura on jo aiemmin ilmaissut kantansa Ketokivenkaaren kaavan luonnokseen. Kaavan valmistelija on ottanut osan huomautuksistamme huomioon. Myös Museoviraston kanta on ilmeisesti aikaansaanut parannuksia.

Suunnittelualuehan on kulttuurihistoriallisesti merkittävän Malmin hautausmaan lähiympäristöä, jonka olemme käsittäneet suoja-alueeksi. Ketokivenkaari on Pihlajamäessä oleva osuus keskiaikaista Turku-Viipuri rantatietä, joka jatkuu Malmilta Porvooseen. Katurakennusosastolta aiemmin saadun informaation mukaan Ketokivenkaaren asfaltin alle on säilötty Malmin hautausmaanhan liittyviä kiveyksiä.

Meitä paikkakuntalaisia on hämmästyttänyt halu sijoittaa asuntoja tälle pienelle, historialliselle alueelle hautausmaan kupeeseen.

Pihlajamäentien varressa olevalle puistoalueelle 38P35 on tässäkin versiossa suunniteltu asuintaloja, mutta neliöt ovat vähentyneet. Tien varteen tulisi kytkettyjä pientaloja. Pihlajamäentiellä on tällä hetkellä voimakas läpiajoliikenne. Seura ei voi hyväksyä niitä terveysriskejä, mitä asuminen näin lähellä tietä toisi. Havainnekaavasta käy ilmi, että Pihlajamäessä asuminen on nyt sijoitettuna paljon kauemmaksi tiestä ja ongelmia (melu-, pöly-) on ilmennyt siitä huolimatta. Haluamme säilyttää kyseisen puiston suojakasvustona taaempana oleville taloille ja ulkoilijoiden käytössä.

Puollamme tonttien 38259 / 1 ja 2 säilyttämistä liiketontteina. Alueella toimii Malmin hautausmaata palveleva hautakiviveistämö ja kukkakauppoja.

Kaava-alueella (38259 ?) sijaitsee suojeltu vanha talo pihoineen. Piha-alueen koko on vaihdellut tämän suunnittelun kuluessa. Olemme talossa asuvan perheen kanssa samaa mieltä siinä, että pihaa ei saa liikaa supistaa. Kaavaluonnoksessa piha on suurempi kuin havainnekuvassa. Mielestämme kaavassa oleva piha tulee toteuttaa.

Suurin ongelma kaavassa ovat hautausmaan pääportin eteen Ketokivenkaarelle kaavoitetut pientalot (tontit 6,7,8). Tontit on kaavoitettu tienvarren nurmikkoalueelle. Mittauksessa saimme nurmikon leveydeksi 10 metriä. Kaavoittajan mielestä kartalla tilaa on 13,5 metriä. Tällöin mukana on varmaan täytetty raja-oja ja osa jalkakäytävää. Osan tontista vietakaosassa oleva koivukuja, joka kaavassa näkyy säilyvän.

Aiemmissa kaavaversioissa tontteja oli suurennettu ottamalla lisämaata Ketokivenkaaresta ja naapuritontista. Tämä ei ole ilmeisesti ollut lopulta mahdollista. Havainnekuvassa näillä minitonteilla (n 300 neliötä) olisi tilaa talolle ja autotallille. Nykyajan trendin mukaisesti tallin pohjapinta-ala on taloa suurempi. Ajo kulkisi suoraan tallista Ketokiventielle. Nämä talot eivät sovellu eivätkä mahdu tähän paikkaan, tila on liian pieni, liikenne vaarantuu ja rakennelmat lähentelevät Malmin hautausmaata. Tämä osa suunnitelmasta pitää ehdottomasti hylätä.

38039 korttelin tontteja koskevat muutokset tulee sopia kyseisten taloyhtiöiden tai omistajien kanssa.

Helsingissä 20.9.2007

Kunnioittaen Pihlajamäki-Seura ry Vesa Koskela puhj Pirjo Veijalainen siht

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous 27.2.2007

Pihlajamäki-Seura ry
VUOSIKOKOUS

tiistaina 27.2.2007 klo 18.00-18.45 Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2

Käsitellään vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen esityslista (pdf)
Ehdotus vuoden 2006 toimintakertomukseksi (pdf)
Ehdotus vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi (pdf)

=> vuosikokousilmoitus (pdf) tulostettavaksi ja levitettäväksi

klo 19.00 Keskustelua LIIKENTEESTÄ Alustajana on alueen liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen.

  • suojelukaavan myötä tulevat liikenneasiat
  • Lucina Hagmanin kuja ja nuorisopuiston liikenne
  • ostoskeskuksen päädyn liikennesuunnitelmat
  • Rapakiventien läpiajoliikenne
  • Viikin kauppakeskuksen liikennevaikutukset
  • Johtokiventieltä Pihlajamäentielle pääseminen
  • pysäköintiasiat jne.

  • valmistellun puheenvuoron pitää asukas, taksiautoilija sekä liikenneturvallisuuden asiantuntija Jarmo Tuominen

Kaikki Pihlajamäen asukkaat tervetuloa!

Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta to 11.1.2007

Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta to 11.1. klo 18.00- Pihlajamäen lähiöasemalla Liusketie 3:ssa. Tilaisuudessa ideoidaan sitä, mitä Pihlajamäki-Seuran toimintasuunnitelmaan laitetaan vuodelle 2007 ja samalla keskustellaan myös Lähiöaseman toiminnasta. Kaikki asukkaat ovat tervetulleita. Kokoonkutsuja: Pihlajamäki-Seuran johtokunta yhdessä Pihlajamäen Lähiöaseman työntekijöiden kanssa.

Pihlajamäen suojelukaavasta lausunto 1.3.2006

Pihlajamäki-Seura on antanut Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon Pihlajamäen suojelukaavasta. Suojelukaava on rajattu koskemaan niitä Pihlajamäen alueita, jotka olivat mukana professori Olli Kivisen suunnittelemassa asemakaavassa vuodelta 1959.

Pihlajamäki-Seuran mukaan suojelukaava takaa lähiön ilmeen säilymisen alkuperäisen arkkitehtonisen suunnitelman mukaisena: avarana, luonnon omia linjoja seuraavana ja luonnonläheisenä. Kokonaisuuden kannalta, pienistä varauksista huolimatta se nähdään myönteisenä kehityksenä.

Seura olisi kuitenkin mielellään nähnyt, että alkuperäisessä suojelusuunnitelmassa mukana olleet Pihlajamäentien eteläpuoleiset alueet, mm. Porraskalliot (ruotsiksi Stallberget), sekä Pihlajiston koulu ympäristöineen (joka vuoden 1971 asemakaavassa sisälsi myös uimahallin) olisivat olleet mukana suojelusuunnitelmassa.

Tällä hetkellä käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa suojelun ulkopuolelle on jätetty Pihlajanmäentien eteläpuolella oleva alue ja Pihlajiston ala-asteen alue (Pihlajamäki-Seuran mukaan ne pitäisi olla mukana) sekä Pihlajamäen ala-asteen ja Helsingin Uuden yhteiskoulun alueet (suojeltu muulla tavalla). Myös ostoskeskuksen, Rapakiventien ja Vuolukiventien uudemmat (1960-luvun jälkeen rakennetut) talot jäävät suojelusuunnitelman ulkopuolelle. Lisärakentamista sallittaneen Kiilletien pysäköinti-alueilla.

Pihlajamäki-Seura
PL 18, 00711 Helsinki

___________________________________________________________

 

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100 00099

Lausunto

Lausunnon antaja: Pihlajamäki-Seura ry

Asia: Pihlajamäen suojelukaavan asemakaavaluonnos Kslk 2004-843 18.1.2006

Pihlajamäki-Seura arvostaa sitä, että Helsingin kaupunki esittää professori Olli Kivisen vuonna 1959 esittämien suuntalinjojen mukaisesti rakennetun Pihlajamäen suojelemista suojelukaavalla. Mielestämme suojelukaava takaa lähiön ilmeen säilymisen alkuperäisen suunnitelman mukaisena: avarana, luonnon omia linjoja seuraavana ja luonnonläheisenä. Se myös takaa sen, että alueen arkkitehtoninen ilme säilyy tuleville vuosikymmenille.

Pihlajamäki-Seuran mielestä suojelukaavan olisi kuitenkin pitänyt sisältää myös alkuperäisessä suojelukaavasuunnitelmassa, esim. Kslk 2004-843 1.3.2005, mukana olleet Pihlajamäentien eteläpuolella olleet alueet, sekä alkuperäiseen Pihlajamäkeen kuuluneet kerrostalot että ns. Porraskalliot, ruotsiksi Stallberget. Pihlajamäki-Seura muistuttaa, että Porraskalliot ovat osa Pihlajamäen arvokkainta luontoa ja ne ovat myös maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaat.

Myös Pihlajiston koulu ympäristöineen oli mukana alkuperäisessä suojelukaavasuunnitelmassa. Vaikka koulu ei kuulu professori Kivisen alkuperäiseen Pihlajamäki-suunnitelmaan, sen mukaan ottaminen suojelukaavaan olisi perusteltua. Koulun alueella on mm. rauhoitettu vaahtera ja Pihlajamäki-Seura painottaa, että alueen alkuperäisessä asemakaavassa koulun pohjoispuolella oli uimahalli, josta on jo olemassa arkkitehti Sulo Savolaisen luonnospiirustukset.

Kaavaan sisältyy myös taloyhtiökohtaisia korjausohjeita, jotka ovat herättäneet huolestumista. Ohjeissa on kuitenkin mielestämme annettu tarpeeksi vaihtoehtoja valittavaksi. Jo tällä hetkellä monet taloyhtiöt ovat korjauksissa noudattaneet vastaavia ohjeita. Kaupunginsuunnitteluviraston arkkitehdit ovat varanneet aikaa keskusteluille taloyhtiöiden edustajien kanssa suojelukaavan vaikutuksista. Mielestämme tämä on erinomaista asukkaiden ja virkamiesten välistä yhteistyötä.

Suojelukaava-alueelle on Kiilletien alueelle lisätty kuusi atrium-tyyppistä 2-kerroksista asuinrakennusta. Pihlajamäki-Seuralla ei ole mitään asuinrakennuksia vastaan, koska ne suurelta osin on rakennettu hoitamatta jätetylle tonttialueelle. Pihlajamäki-Seura kuitenkin edellyttää, että jos ko. talot alueelle rakennetaan, niistä rakennetaan sellaisia, että ne tyyliltään sopivat jo olemassa oleviin rakennuksiin. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla niillä taloyhtiöillä, joiden asukkailla on ollut oikeus pitää autonsa ko. tonteilla, tulee saada nykyisten säännösten edellyttämä määrä autopaikkoja.

Arkkitehtuurin kulttuuripolku on mielenkiintoinen lisä suojelukaavaan. Kulttuuripolkuun liitettävistä vanhemmista kulttuurikohteista sekä luontokohteista pitäisi neuvotella Pihlajamäki-Seuran kanssa, koska alueella on erittäin runsas vanha kulttuurihistoriallinen, maisemiin ja luontoon liittyvä perintö.

Kunnioittaen

Helsingissä 1.3.2006

Pihlajamäki-Seura ry, johtokunta
Aune Greggas, Pirjo Veijalainen siht., Vesa Koskela pj.