Pihlajamakiseura

Pihlajamäki-seuran lausunto maakuntakaavaan

UUDENMAAN NELJÄNNEN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOS

Pihlajamäki-seura ry on Helsingin Pihlajamäen alueella toimiva asukasyhdistys, jonka tavoitteena on valvoa alueen asukkaiden ja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen etua, jotta asuin- ja toimintaympäristö on mahdollisimman viihtyisä, turvallinen ja vetovoimainen.
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnoksessa Pihlajamäki on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi. Se on myös merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi käsittäen sekä maisema- että rakennetun kulttuurin alueita. Toimenpiteitä suunniteltaessa on kuunneltava Museovirastoa.

 

Pihlajamäki-seura on tyytyväinen luonnoksen merkintöihin, koska alue pysyy koskemattomana, jos lopullinen maakuntakaava on kyseiseltä osin samanlainen kuin luonnos.

Sen sijaan Pihlajamäki-seura on huolissaan Malmin lentokenttää koskevista suunnitelmista. Seuran mielestä kenttä pitää säilyttää nykyisessä käyttötarkoituksessa eikä aluetta tule kaavoittaa asuinalueeksi.
Lentokentän asuinrakentamisella on merkittäviä välittömiä vaikutuksia Pihlajamäen kaupunginosalle, koska tällöin mm. Pihlajamäen läpiajoliikenne lisääntyy huomattavasti. Malmin lentokentän liikenne Helsingin keskustaan tapahtuu osittain Pihlajamäentietä pitkin. Liikennemäärät ovat jo nyt varsin mittavia (Ketokivenkaaren liittymän kohdalla noin 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ajoittain jopa suurempi) ja kentän mahdollisen rakentamisen jälkeen määrät ovat todella merkittäviä melu- ja liikennepölysaasteineen.

Riihimäen kokoisen kaupungin rakentamisella Pihlajamäen välittömään läheisyyteen on vaikutuksia myös julkiseen liikenteeseen. Paitsi että liikennejärjestelyt pitää kokonaan uusia, todennäköisesti Pihlajamäentietä pitkin menevät bussit ovat Pihlajamäen kohdalla niin täysiä, että busseihin ei enää Pihlajamäen pysäkeiltä mahdu ihmiset kyytiin.

Malmin lentokenttä on monen ihmisen työpaikka, koska siellä harjoitetaan monipuolista liiketoimintaa. Kenttä toimii yritysliikenteen lentokenttänä, pelastus- ja muut viranomaiset tarvitsevat kenttää pelastustoiminnassa ja ilmailuharrastajat pitävät Malmia kotipaikkanaan.

Merkittävää on myös, että nykyinen sekä eläin- että kasvimaailmaltaan arvokas lentokentän ympäristö katoaa ja näin ollen menetetään merkittävä viher- ja ulkoiluympäristö koillisen Helsingin alueen ihmisiltä.

Pihlajamäki-seura vaatii, että Koillis-Helsingin alueen, johon myös Pihlajamäki kuuluu, ympäristöarvoja kunnioitetaan ja että alueen asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus taataan myös tulevina vuosikymmeninä, minkä vuoksi Malmin lentokenttään ei pidä koskea.

Helsingissä 16.2.2015
Pihlajamäki-seura ry
Ulla Artte
puheenjohtaja

 

Toimintakertomus 2005

Leikkipuistojen toiminta kesäaikana ja koululaisten iltapäivätoiminta on puhuttanut, samoin koillisen alueen liikenne. Yhdistys on antanut kirjallisen lausunnon Viikin luonnonsuojelualueen kehittämis-suunnitelmasta. Alueen turvallisuuden parantamiseksi perustettu YKS2 projekti jatkui. Kirjallisen kyselyn avulla kartoitettiin alueen ongelmia.

________________________________________________________________________

Pihlajamäki-Seura ry

_______________________________________________________________________

Toimintakertomus vuodelta 2005

Pihlajamäki-Seura ry on toiminut sääntöjensä mukaan Pihlajamäen ja Pihlajiston alueiden kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistyksenä. Pihlajamäki-Seura ry on Helsingin kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen HELKA:n jäsen.


Johtokunta

Johtokunnan puheenjohtajana on 2005 toiminut Tapani Puska, rahastonhoitajana Ritva Malmström sekä sihteerinä Pirjo Veijalainen. Muut johtokunnan jäsenet olivat Pekka Ollila, Mervi Kuhta, Aune Greggas, Anne Terävä, Tuija Hasu, Vesa Koskela, Helena Biström ja varajäsenet Miina Kajos, Marjatta Muurman ja Juha Valta.

Johtokunta on kokoontunut vuoden 2005 aikana 5 kertaa. Lisäksi on järjestetty syyskokous ja vuosikokous.

Seuran jäsenmäärä on n 200 henkeä.

Jäsenmaksut olivat, 5 E henkilöltä/vuosi, ainaisjäsenyys 20 E ja yhteisöjäsenyys 20 E.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Päivi Alatalo ja Heikki Rinne.


Lausunnot

Seuran johtokunnan jäsenet ovat suullisesti antaneet palautetta alueen liikenteestä koillisen alueen liikennesuunnittelijoille.

Annettu lausunto leikkipuistotoiminnan tarpeellisuudesta kesäaikana. Sekä Maasälvän että Salpausselän leikkipuistot olivatkin auki kesällä 2005.

Annettu kirjallinen lausunto Viikin luonnonsuojelualueen kehittämissuunnitelmasta.

Seura on aktiivisesti osallistunut toimintaan jolla pyritään säilyttämään ja lisäämään alueen koululaisten iltapäivätoimintaa.


Tapahtumat, kokoukset ja projektit

 • Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Helsingin kaupungin ja Helkan järjestämiin koulutus ja luentotilaisuuksiin.

 • Puheenjohtaja on edustanut Seuraa HELKA:n kokouksissa.

 • Seuralla oli edustajat ja oma pöytä Lionsien järjestämässä Pihlajamarkkinoilla toukokuussa. Tapahtumassa jaettiin tietoa toiminnasta, hankittiin uusia jäseniä ja myytiin seuran toimittamaa kirjaa ”Pihlajamäki näköalalähiö”.

 • Vuonna 2004 aloitettiin YKS2-projekti, joka tähtää alueen asukkaiden turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseen. Toimintaa ideoi Mikko Virkamäki. Pihlajamäessä toimintaa johtaa Helena Biström japunaan projektiryhmä. Kirjallisen kyselyn avulla kartoitettiin alueen ongelmia. Vuoden aikana on pyritty puuttumaan ongelmiin mm parantamalla ostoskeskuksen järjestystä. Poliisi on aktiivisesti toiminut järjestyshäiriöiden poistamiseksi. Projektissa myös alueen asukkaiden on osallistuttava turvallisuuden lisäämistoimenpiteisiin. Ympäristön siisteyttä onkin parannettu, romuautoja poistettu puistoalueilta ja samoin puututtu lainvastaiseen pysäköintiin puistoalueilla.

 • Pihlajamäen ja Seuran nettisivuprojektia on valmisteltu 2005.

 • Osallistuttu Pihlajamäen nuorisotoimintaan PK-35 seuran toimitsijoina.

 • Johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Viikin luonnonsuojelualueen kehityskokouksiin.

Muu toiminta

Pihlajamäki-Seura on julkaissut Pihlajanlehteä yhdessä alueen Lions Clubin kanssa.

Pihlajamäki-Seuran alaisuudessa toimivat Rapakivenkujan palstaviljelijät 30 palstallaan.

Pihlajamäki-Seura on jakanut jokavuotiset stipendit alueen kolmelle koululle.

Johtokunta

Kutsu Pihlajamäki-seuran syyskokoukseen 25.11.2010

Seuran sääntöjen mukainen syyskokous pidetään torstaina 25.11.2010 klo 18.00 alkaen Lähiöasemalla (Liusketie 3, 00710 Helsinki). Lämpimästi tervetuloa! Tarkempi esityslista sekä hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi löytyy alta.

Pihlajamäki-seura ry:n syyskokous

Aika: to 25.11.2010 klo 18.00 alkaen
Paikka: Pihlajamäen lähiöasema, Liusketie 3

Syyskokouksen esityslista

1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma

6. Hyväksytään vuoden 2011 talousarvio

7. Hyväksytään vuoden 2011 jäsenmaksut

8. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2011

9. Valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen kolme varsinaista jäsentä kolmeksi vuodeksi (2011-2013) sekä kolme varajäsentä vuodeksi 2011

10. Valitaan kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen

11. Valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

12. Päätetään seuraavan kokouksen kokoonkutsutapa

13. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen

 


Hallituksen ehdotus vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi

Pihlajamäki-seura toimii sääntöjensä mukaan Pihlajamäen asukkaiden etujärjestönä. Seura pyrkii edistämään alueella asuvien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Vuoden teema

Vuoden 2011 teemana on jäsenhankinta, jotta nykyisen laajuinen toiminta ja sen rahoittaminen olisi mahdollista. Samalla pyritään saamaan lisää vastuunkantajia.

Yhteistyö

Pihlajamäki-seura tekee ja tukee paikallista yhteistyötä.

Pihlajamäki-seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:n ja sen myötä Suomen Kotiseutuliitto ry:n jäsen. Seura tekee aloitteita ja lausuntoja mm. kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista.

Seura jatkaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n kanssa tarkoituksena löytää ja toteuttaa yhteiset ja kaikkia koskevat konkreettiset tavoitteet Pihlajamäessä. Seuran painopiste kumppanuudessa on viestintä. Seura on mukana myös aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun vetämässä Pihlajamäen kehittämismaratoni -prosessissa.

Seura kehittää yhteistyötä myös muiden alueen toimijoiden sekä Helsingin kaupungin Lähiöprojektin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös lähikaupunginosien asukasyhdistysten kanssa niissä asioissa, joiden vaikutusalueet ovat Pihlajamäkeä laajempia.

Tapahtumia

Äitienpäivän aattona lauantaina 7.5. järjestetään koko Pihlajamäen yhteiset siivoustalkoot.

Lauantaina 4.6. Pihlajamäki-seuran musatiimi järjestää Pihlajamäen aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhun johdolla Kiillepuistossa Pihlajamäki goes Blues -festarin.

Seura jatkaa Pihlajamäen kotikaupunkipolun laadintaa yhteistyössä Pauli Salorannan (Helka) kanssa. Helsinki-päivänä sunnuntaina 12.6. pidetään Pihlajamäen kotikaupunkipolun avajaiskävely. Samana päivänä seura järjestää koko perheen tapahtuman myös Maasälvän leikkipuiston kanssa.

Seura osallistuu Pihlajamäen taiteiden yön järjestämiseen elokuun lopulla.

Seura järjestää Pihlajapäivän sunnuntaina 11.9. yhteistyössä Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen sekä myös muiden alueen toimijoiden kanssa.

Lisäksi seura osallistuu muihin paikallisiin tapahtumiin (kuten Lions Club Helsinki/Pihlajamäen Pihlajamarkkinat ostoskeskuksella toukokuussa, Pihlajamäen ala-asteen Marrasjuhla marraskuussa, Puurojuhla joulukuussa) esittelemällä toimintaansa.

Pihlajamäki täyttää 50 vuotta vuonna 2012. Pihlajamäki-seura valmistautuu juhlavuoteen yhteistyössä paikallisten ja muidenkin Pihlajamäen eteen työtä tekevien toimijoiden kanssa. Juhlavuoden koordinaattorina toimii aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu.

Viestintä

Pihlajamäki-seura ylläpitää ja kehittää Pihlajamäen kotisivuja osoitteessa www.pihlajamaki.info.

Seura julkaisee Pihlajamäen lähiölehteä yhteistyössä Kaupunkilehti Vartin Pohjois-Helsingin painoksen sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa. Lehti ilmestyy 18.5., 7.9. ja 30.11.2011.

Seuran ilmoitustaulu Pihlajamäen ostoskeskuksella on osana aktiivista tiedottamista ja avoinna myös kaikille paikallisille ei-kaupallisille ilmoittajille.

Seura jatkaa Helsingin Uutisten nettisivuston kumppanina.

Seura pitää aktiivisesti yhteyttä alueella ilmestyvien paikallislehtien toimituksiin.

Toimintaryhmät

Pihlajamäki-seura tarjoaa toimintaryhmiensä kautta asukkaille mahdollisuuksia toimia oman asuinalueensa hyväksi.

Seurassa toimivat tällä hetkellä Pihlajamäen lähiölehden ja Pihlajamäen kotisivujen toimitukset, Pihlajamäki goes Bluesia järjestävä Musa-tiimi, Kotikaupunkipolku-ryhmä sekä lähiluontoon tutustuttava Luontoryhmä.

Seuran lähellä toimivat myös Helsingin kaupungin Rakennusviraston Hyvällä asialla -teeman alla työskentelevät puistokummit, jotka voivat halutessaan muodostua seuran toimintaryhmäksi.

Muu toiminta

Seura tiivistää yhteydenpitoa jäseniin lähettämällä tiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse. Jäsenhankintaa tehostetaan pitämällä asiaa esillä niin Pihlajamäen lähiölehdessä kuin www.pihlajamaki.info -sivuilla.

Seura kokoaa taloyhtiöitä yhteen käynnistämään Maunulan mallin mukaista ns. ARKO-selvitystyötä, mikäli Pihlajamäki-seuran korjausrakentamisyhteistyötä koskeva hakemus hyväksytään kaupungin päätöksentekoelimissä.

Seura kokoaa mahdollisimman kattavasti menneiden vuosien lausunnot, pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat sekä -kertomukset ja luovuttaa ne kaupunginarkistoon säilytettäväksi. Arkiston rinnalle seura kokoaa sähköisen arkiston, josta asiakirjat ovat helposti saatavilla.

Seura selvittää uusien 50-vuotisjuhlavuoden myyntituotteiden tuottamisen edellytykset ja etenee asiassa taloustilanteen niin salliessa.

Laaditaan Pihlajamäki-seuran toimintakäsikirja, jossa kuvataan mm. seuran organisaatio, keskeiset prosessit ja yhteistyökumppanit. 

 

Aarnikanmäen alue ja pohjoinen lehtometsä Pihlajamäessä on säilytettävä rakentamattomana

Pihlajamäki-seuran lausunto Helsingin 2050 yleiskaavasta siltä osin, kun se koskee Pihlajamäessä sijaitsevaa Aarnikanmäen aluetta lähiympäristöineen.

Lue Pihlajamäki-seuran lausunto tästä >


Pihlajamäki-Seuran kevätkokous 29.3.2016

KEVÄTKOKOUS

Aika: tiistai 29.3.2016 klo 18.00

Paikka: Pihlajamäen lähiöasema

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vuoden 2015 toimintakertomus

5. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Vastuuvapauden myöntäminen

8. Seuraavan kokouksen koollekutsumistapa

9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

 

Linkki viralliseen kokouskutsuun.

 

 

Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta to 11.1.2007

Pihlajamäen kehittämisen ideointi-ilta to 11.1. klo 18.00- Pihlajamäen lähiöasemalla Liusketie 3:ssa. Tilaisuudessa ideoidaan sitä, mitä Pihlajamäki-Seuran toimintasuunnitelmaan laitetaan vuodelle 2007 ja samalla keskustellaan myös Lähiöaseman toiminnasta. Kaikki asukkaat ovat tervetulleita. Kokoonkutsuja: Pihlajamäki-Seuran johtokunta yhdessä Pihlajamäen Lähiöaseman työntekijöiden kanssa.

Lausunto Viikin tiedepuiston asemakaavan muutoksesta

Viikin tiedepuiston tontin 36190 asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Hanke 502, Kslk 2008-594, Oas 802-00/08 Pihlajamäki-Seuran lausunto

Tontin tämänhetkinen rakennusoikeus (opetus/tutkimuskäyttöön ) on 5 000 kerrosneliömetriä. Muutoksessa se nousee 6 500 kerrosneliömetriin eli kolmanneksella. Kerrosluku kasvaa neljästä viiteen. ( Ilmeisesti alun perin kellarikerros oli ¾ korkuinen ja lisäksi 3 normaalikorkuista kerrosta) Tontti on nyt autopaikoitusalueena.

Pihlajamäki-Seura ry ei halua lausua lopullista kantaansa tontin tehokkuusluvun nostoon, koska muutoksesta ei ole vielä tehty arvioita sen vaikutuksesta ympäristöön, kaupunkikuvaan ja liikenteeseen (sivu 2). Haluamme seurata suunnittelua ja suunnittelun aikana valmistuvia vaikutusten arviointien tuloksia.

Ongelmaksi saattaa muodostua autopaikkojen puute, joka on jo nyt ongelma päivisin.

Toisena ongelmana kaavamuutoksessa saattaa olla alueen alkuperäisen suunnitteluajatuksen häviäminen. Tällä hetkellä alueen muodostavat kaksi rakennuksista muodostuvaa kaarta, joista Biokeskuksen puoli muodostuu korkeista rakennuksista ja Yrityshautomon puoli n 3 kerroksen korkuisista rakennuksista. Viisikerroksisen rakennuksen sijoitus matalaan kaareen vaatii em vaikutuksen arviointia kaupunkikuvaan ja tarkempia piirustuksia ainakin suhteessa naapurirakennuksiin ennen kuin muutoksen vaikutus tulee selväksi.

Helsingissä 11.5.2008

Pihlajamäki-Seura ry

Toimeksi saaneena Pirjo Veijalainen, FT
Puheenjohtaja Vesa Koskela
Sihteeri Tuomas Työrinoja

Pihlajamäki-Seuran vuosikokous 27.2.2007

Pihlajamäki-Seura ry
VUOSIKOKOUS

tiistaina 27.2.2007 klo 18.00-18.45 Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2

Käsitellään vuosikokousasiat.

Vuosikokouksen esityslista (pdf)
Ehdotus vuoden 2006 toimintakertomukseksi (pdf)
Ehdotus vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi (pdf)

=> vuosikokousilmoitus (pdf) tulostettavaksi ja levitettäväksi

klo 19.00 Keskustelua LIIKENTEESTÄ Alustajana on alueen liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen.

 • suojelukaavan myötä tulevat liikenneasiat
 • Lucina Hagmanin kuja ja nuorisopuiston liikenne
 • ostoskeskuksen päädyn liikennesuunnitelmat
 • Rapakiventien läpiajoliikenne
 • Viikin kauppakeskuksen liikennevaikutukset
 • Johtokiventieltä Pihlajamäentielle pääseminen
 • pysäköintiasiat jne.

 • valmistellun puheenvuoron pitää asukas, taksiautoilija sekä liikenneturvallisuuden asiantuntija Jarmo Tuominen

Kaikki Pihlajamäen asukkaat tervetuloa!