Pihlajamäki-seura ry:n säännöt

207

(muutosesitys vuosikokoukselle 25.2.2009)

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Pihlajamäki-seura ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi. Sen toiminta-alueena on Pihlajamäki lähiympäristöineen ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Pihlajamäki-seura edistää Pihlajamäen viihtyisyyttä, tunnettuutta ja arvostusta, tukee ja kehittää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden – asukkaiden, yhdistysten ja viranomaisten – välillä sekä tarjoaa asukkaille mielekkäitä toimimisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Seura pyrkii lisäämään paikallistuntemusta ja hyvää yhteishenkeä alueella sekä tuo asukkaiden mielipiteitä esiin kaupungin päätöksenteossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura mm.

– järjestää kaupunginosa- ja muita yleisötapahtumia kuten kokous-, esitelmä- tai keskustelutilaisuuksia
– tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja Pihlajamäkeä ja sen lähiympäristöä koskevista asioista
– pitää esillä Pihlajamäen luonnon ja arkkitehtuurin ominaispiirteitä
– tukee paikallista harrastustoimintaa
– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
– tekee yhteistyötä muiden asukasyhdistysten, kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa

Toimintansa rahoittamiseksi seura kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Jäsenistö

3 §

Seuran hallitus voi hyväksyä seuran varsinaiseksi jäseneksi luonnollisen henkilön, joka haluaa edistää seuran tarkoituksen toteutumista. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Seuran hallitus voi hyväksyä seuran kannattajajäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannattajajäsen on velvollinen suorittamaan seuralle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenten jäsenmaksut voivat olla keskenään eri suuruiset.

Seuran kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla vaikuttanut seuran tai sen tarkoituksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

4 §

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä seurasta, jos hän toimii sen tarkoitusta vastaan, ei noudata sääntöjä tai ei ole maksanut kumpaakaan kahden edellisen vuoden jäsenmaksua.

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vedota kirjallisesti seuran kokoukseen jättämällä kirjelmänsä mainitussa ajassa hallitukselle.

Seuran kokoukset

5 §

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä vuosittain ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Asiat, jotka seuran jäsen haluaa ottaa esille seuran kokouksessa, on esitettävä hallituksen valmisteltavaksi vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Äänioikeus seuran kokouksessa on varsinaisella jäsenellä, jolla ei ole erääntyneitä jäsenmaksurästejä sekä kunniajäsenillä. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 §

Kokouskutsu toimitetaan kaikille jäsenille seuran edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai toimitetaan kirjallisesti jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta tai julkaistaan jossakin jäsenistön keskuuteen leviävässä lehdessä.

7 §

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.

8 §

Seuran kevätkokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
– käsitellään edellisen tilikauden tilit ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
– käsitellään muut hallituksen esille ottamat asiat tai seuran jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle tekemät esitykset
– päätetään näiden sääntöjen pykälän 6 mukaisesti, millä tavalla seuran seuraava kokous kutsutaan koolle.

9 §

Seuran syyskokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet
– valitaan seuran puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet
– käsitellään muut hallituksen esille ottamat asiat tai seuran jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle tekemät esitykset
– päätetään näiden sääntöjen pykälän 6 mukaisesti, millä tavalla seuran seuraava kokous kutsutaan koolle.

Hallitus

10 §

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu ensimmäinen (1.), toinen (2.) ja kolmas (3.) varajäsen, joiden järjestys määräytyy saadun äänimäärän mukaan. Mikäli varajäseniä ei ole valittu vaalilla, heidän järjestyksensä ratkaistaan arvalla.

Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi vain kolmeksi toimintavuodeksi peräkkäin. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa (1/3).

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Varajäsenellä on hallituksen kokouksissa äänioikeus valitsemisjärjestyksen mukaisesti, kun joku varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen. Valitsemisjärjestyksen mukaisesti varajäsen astuu hallituksen jäsenyydestä eroavan tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitaja, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus voi asettaa avukseen seuran tarkoituksen toteuttamiseksi sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä.

Hallituksen tehtävänä on

– johtaa, kehittää ja edustaa seuraa
– valmistella ja kutsua koolle seuran kokoukset
– panna täytäntöön seuran kokousten tekemät päätökset
– hoitaa seuran varoja ja omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
– hyväksyä uudet jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta
– pitää jäsenluetteloa
– ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Nimenkirjoittajat

11 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Talous

12 §

Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Seuran tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

13 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Asian käsittelystä on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamista tai purkamista tarkoittavan päätöksen tulee saada hyväkseen vähintään 3/4 annetuista äänistä.

14 §

Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien seuran muun omaisuuden säilymisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

Jäsenoikeuksien säilyminen

15 §

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.