Pihlajamäki-Seuran johtokunnan kokous

429

Torstaina 26.1. klo 18 (Huom! aika on muutettu keskiviikosta torstaille)

Aiheena etenkin vuosikokouksen valmistelu: toimintakertomus  ja tilit vuodelta 2005 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006.

Yhtenä asiana seuran sääntöjen uudistaminen.

Tässä Pekka Ollilan ehdotus uusiksi säännöiksi. Vanha sääntöpohja on kadonnut tästä versiosta.

Pihlajamäki-seuran säännöt


1 . § Yhdistyksen nimi on Pihlajamäki-seura r.y. Sen toiminta-alueena on Pihlajamäki lähiympäristöineen ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.


Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.


Tarkoitus ja toiminta


2 . § Seuran tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa henkisiä ja aineellisia oloja osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkeä sekä viihtyvyyttä.


Tarkoitustaan seura toteuttaa


1 julkaisemalla omaa lehteä


2 järjestämällä Pihlajamäki-päiviä


3 toimeenpanemalla kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja tutustumiskäyntejä sekä


4 tekemällä aloitteita ja ehdotuksia ja antamalla lausuntoja asuinaluetta koskevista asioista.


3 . § Seuran toimintavuosi on kalenterivuosi.


Jäsenistö


4 . § Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen toiminta-alueella asuva sekä muukin seuran tarkoitusta harrastava henkilö, jonka seuran johtokunta hyväksyy.


Jäseneksi on ilmoittauduttava seuran johtokunnalle tai sen toimihenkilölle. Jäsen on velvoitettu suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.


Kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.


Kunniajäseneksi seura saattaa kutsua henkilön tai henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat vaikuttaneet seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.


Johtokunta pitää seuran jäsenistä jäsenluetteloa.

5 . § Jäsenen katsotaan kuuluvan seuraan niin kauan kuin hän kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan ilmoittaa eroavansa seurasta, erotetaan tai kuolee.


6 . § Jäsen voidaan erottaa johtokunnan päätöksellä seurasta, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata sääntöjä tai ei ole maksanut kumpaakaan kahden edellisen vuoden jäsenmaksua.


Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vedota kirjallisesti seuran kokoukseen jättämällä kirjelmänsä mainitussa ajassa johtokunnalle.


Kokoukset


7 . § Seura kokoontuu vuosikokouksen lisäksi johtokunnan kutsusta tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti johtokunnalta.


8 . § Johtokunta kutsuu seuran kokoukset koolle kirjeitse tai lehti-ilmoituksella. Kokouskutsu on jätettävä postiin tai julkaistava viikkoa ennen kokousta.


9 . § Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta muutoksia näihin sääntöihin tai päätöstä seuran purkamisesta.. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.


Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.


10. § Seuran vuosikokous on pidettävä ennen helmikuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:


1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.


2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


3 Esitetään seuran vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.


4 Käsitellään seuran tilit ja tilintarkastajien lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.


5 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruudet.

6 Valitaan seuran puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.


7 Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.


8 Käsitellään muut johtokunnan esille ottamat asiat tai seuran jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle tekemät esitykset


Johtokunta.


11. § Seuran toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu ensimmäinen (1.), toinen (2.) ja kolmas (3.) varajäsen, määräytyen järjestys saadun äänimäärän mukaan.


Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa (1/3). Ensimmäisten jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan. Erovuoroista johtokunnan varsinaista jäsentä ei valita välittömästi uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.


Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Valitsemisjärjestyksen mukaisesti varajäsen astuu johtokunnan jäsenyydestä eroavan tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä on saapuvilla.


Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös johtokunnan ulkopuolelta.


Johtokunta voi asettaa avukseen seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.


Nimenkirjoittajat


12. § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Talous

13. § Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.


Seuralla on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seuralla on oikeus harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen


14. § Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Lainvoimaisen päätöksen syntymiseksi tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Purkamista koskeva päätös on kuitenkin alistettava vähintään kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen hyväksyttäväksi samanlaisella enemmistöllä annetuista äänistä.15. § Seuran purkautuessa sen jäljellä olevat varat annetaan Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitolle, jonka tulee käyttää niitä seuran tarkoitusperien tukemiseen.


Arkisto luovutetaan Helsingin kaupunginmuseolle.


16. § Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

Lähde Kirje hallituksen jäsenille/ag