Toimintakertomus 1990

439

Viikin, Viikinmäen ja Pihlajamäen keskustan asemakaavoja ollaan muuttamassa ja erityisesti niiden tiiviiseen ja ”raskaaseen” rakentamiseen otetaan kantaa. Nuorisotalon rakentamista puoltava lähetystö kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan luo.

Pihlajamäki-Seura ry

Toimintakertomus vuodelta 1990

Pihlajamäki-Seura ry on Pihlajamäen, Pihlajiston ja Latokartanon alueiden kaupunginosayhdistys, joka on toiminut edelleen em. alueiden etujärjestönä ja ylläpitänyt ja kehittänyt alueensa kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä.

Yhdistys on kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn jäsen.

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Ulla Welin, varapuheenjohtajana Pekka Ollila, sihteerinä Maila Honkanen ja rahastonhoitajana Tapani Puska. Johtokunnan muina jäseninä ovat toimineet Leena Haantola, Aune Greggas ja Helena Linnas sekä varajäseninä Antero Lanervo, Lasse Joutsen ja Heikki Rinne. Tilintarkastija ovat toimineet Pekka Suttinen ja Erkki Kuoppala.

Johtokunta kokoontui kuusi kertaa kertomusvuoden aikana. Vuosikokous pidettiin 28.2.1990.

Toiminnan painopisteitä ovat olleet alueellisten tapahtumien järjestäminen, kannanotot alueiden asemakaavaehdotuksiin ja erilaisten hankkeiden eteenpäinvieminen.

Perinteiset siivoustalkoot toteutettiin vappusiivouksena 23.4. teemalla ”Viihdy Pihlajamäessä”. Aiheesta järjestettiin kouluissa piirustuskilpailu julisteen tekemisen muodossa. Julisteet olivat esillä alueen liikkeiden ikkunoissa.

Pihlajamäki-päivät pidettiin 6.5. Vihreässä talossa järjestöjen kanssa yhteistyössä. Päiville osallistujat olivat ”uutta joukkoa” etupäässä Pihlajamäen eteläpuolen asukkaita.

Pihlajamäki-Seura ry on akttivisesti seurannut Pihlajamäen, Viikin ja Viikinmäen asemakaavoja ja niiden muutoksia. Pihlajamäen keskustan asemakaavaan on otettu kantaa ja Viikinmäen suunnittelua on seurattu tiiviisti.

Johtokunta on seurannut Viikin alueen suunnittelua, osallistunut Herttoniemi-seuran järjestämiin informaatio- ja keskustelutilaisuuksiin sekä ottanut kirjaimellisesti kantaa Viikin ”raskaan” rakentamien suunnitelmiin.

Pihlajamäen läpikulkuliikennettä Meripihkatieltä kehätielle on seurattu aktiivisesti. Sen on todettu lisääntyneen merkittävästi läpiajokiellon poistuttua. Tilanteesta ion oltu yhteydessä kaupungin liikennesuunnitteluviranomaisiin. Tilannetta tullaan edelleen seuraamaan tarkasti.

Pihlajamäen keskustan asemakaavaehdotuksen etenemistä on seurattu valppaasti. Korkeisiin kerrostaloihin, tuleviin parkkialueisiin ja liian tiiviiseen rakentamiseen on otettu kantaa.

Nuorisotalohankkeen etenemistä on seurattu tiiviisti. kaksi kertaa kevään 1990 aikana Pihlajamäki-Seura ry on laatinut kirjelmät kaupungin keskushallinnolle nuorisotilojen tarpeellisuudesta tilanteissa, jolloin on näyttänyt tulevan esteitä tilahankkeen toteutumiselle suunnitellussa aikataulussa.

Toisen kirjallisen kannanoton luovuttivat virkamies-, järjestö- ja nuorisoedustajat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Alholle ja toisen apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikalle.

Pihlajamäen historiikin valmistuminen on edennyt kertomusvuonna hyvin. 1989 kerätty materiaali on käsitelty, valokuvia hankittu lisää -kiirjan sisältö selkiytetty ja taitto suoritettu lähes loppuun.

Ilmoitustaulu ja Pihlajamäen pienoismalli odottavat vieläkin valmistumistaan.

Pihlajamäki-Seura ry